Od 2022 r. przepisy pozwalają, by spółka, która wypłaciła dywidendową zaliczkę, pomniejszyła potrącany od niej 19-proc. PIT o część podatku należnego od dochodów spółki – potwierdza dyrektor Krajowej Informacji Skabowej w najnowszych interpretacjach.

Chodzi m.in. o interpretację z 21 lipca br. (sygn. 0115-KDIT1.4011.297.2022. 2.MR) i 19 lipca br. (sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.407. 2022.2.KS) i z 7 lipca 2022 r. (sygn. 0113-KDIPT2-3.4011. 121.2022.4.IR).
Przypomnijmy, że przepisy o ryczałcie od dochodów spółek (potocznie nazywanym estońskim CIT) pozwalają przy wypłacie dywidendy pomniejszać zaliczki na PIT od dochodów wspólnika o część CIT należnego od spółki (art. 30a ust. 19 ustawy o PIT).
W 2021 r. fiskus odmawiał takiego potrącenia na etapie wypłacania zaliczek na dywidendę. Pisaliśmy o tym w artykule „W estońskim CIT lepiej wstrzymać się z zaliczkami na dywidendy” (DGP nr 28/2022). Wówczas jednak przepis mówił o odliczaniu odpowiednio 90 proc. lub 70 proc. należnego ryczałtu od dochodów spółek (patrz: tabela) od PIT wspólnika z tytułu wypłaconej dywidendy. Natomiast od 2022 r. mówi już o odliczeniu części ryczałtu od PIT wspólnika z tytułu podzielonego zysku spółki.
Chociaż przepisy zmieniły się od tego roku, eksperci obawiali się, że fiskus podtrzyma swoją niekorzystną wykładnię. Obawy się ziściły, gdy dyrektor KIS wydał interpretację z 5 maja br. (sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.121.2022.3.IR). Chodziło tu o spółkę, która od 1 stycznia 2022 r. przeszła na estoński CIT i w trakcie tego roku planowała wypłatę zaliczki na poczet dywidendy.

Niekorzystna wykładnia…

Organ uznał jednak, że spółka jako płatnik nie może zastosować mechanizmu odliczenia w odniesieniu do wypłacanych wspólnikowi zaliczek na poczet dywidendy pochodzących z zysku osiągniętego w trakcie pierwszego roku opodatkowania ryczałtem. Jego zdaniem, jak wynika z art. 41 ust. 4ab ustawy o PIT, spółki, dokonując wypłaty należności z tytułu podzielonych zysków osiągniętych w okresie opodatkowania, muszą pobierać zryczałtowany podatek dochodowy (19 proc.).
– Według art. 41 ust. 4ab ustawy przepis ten odnosi się do spółki, która dokonuje wypłaty należności z tytułu podzielonych zysków spółki osiągniętych w okresie opodatkowania ryczałtem – stwierdził dyrektor KIS.
Według niego taka możliwość nie wynika też z art. 30a ust. 19 ustawy o PIT, gdzie w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r. zamiast pojęcia dywidend pojawiło się pojęcie wypłat podzielonych zysków. Zdaniem organu wypłata zaliczki na poczet dywidendy następuje bowiem przed wypłatą podzielonych zysków.

…i szybka jej zmiana

Dyrektor KIS szybko jednak się zreflektował i w reakcji na skargę podatnika wydał interpretację zmieniającą z 7 lipca 2022 r. (sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.121.2022.4.IR). Tym razem inaczej zinterpretował „niepodzielone zyski”, o których mowa w art. 30a ust. 19 ustawy o PIT. Wyjaśnił, że zgodnie z art. 28c pkt 2 ustawy CIT, aby zrozumieć pojęcie podziału wyniku finansowego netto, trzeba sięgnąć do przepisów o rachunkowości. Zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy o rachunkowości wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy dla celów rachunkowych stanowi śródroczny podział wyniku finansowego netto.
– Zgodnie z doktryną zaliczkowe dywidendy do momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego są ujmowane odrębnie w bilansie – w specjalnej pozycji kapitału własnego ze znakiem ujemnym – wyjaśnił dyrektor KIS.
Dlatego jego zdaniem w przypadku wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy spełniona będzie zarówno przesłanka dotycząca wypłaty podzielonego zysku spółki, jak i przesłanka wyodrębnienia tego zysku w kapitale własnym spółki.

Korzystna linia

W międzyczasie dyrektor KIS wydał już korzystne interpretacje w tym zakresie. O pierwszej – wydanej w czerwcu 2022 r. (sygn. 0115-KDIT1.4011.176.2022. 1.MR) – pisaliśmy w artykule „PIT od zaliczkowej dywidendy jednak zmalał” (DGP nr 110/2022). Organ potwierdził w niej stanowisko spółki, która twierdziła, że może dokonać odliczenia również przy wypłatach zaliczek na poczet dywidendy. Argumentowała, że zgodnie z art. 28m ust. 2 ustawy o CIT powinny być one opodatkowane tak jak pozostałe dochody spółki z tytułu podzielonych zysków.
Dyrektor KIS przyznał, że inny wniosek byłby sprzeczny z aktualnym brzmieniem art. 30a ust. 19 ustawy o PIT, gdzie wprost jest mowa o tym, że mechanizm odliczenia w estońskim CIT dotyczy każdej wypłaty podzielonego zysku, a więc także zaliczek na poczet dywidendy. Wskazał też, że potwierdzają to również objaśnienia podatkowego ministra finansów z 23 grudnia 2021 r.
W bazie pojawiło się już jednak znacznie więcej korzystnych wykładni dyrektora KIS. Są to m.in. interpretacje z 19 lipca br. i 21 lipca br. W nich również organ uznał, że „w przypadku wypłaty (…) zaliczki na poczet dywidendy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych będzie kwota faktycznie wypłaconego wspólnikom spółki zysku po potrąceniu należnego do zapłaty przez spółkę ryczałtu (tj. zaliczka na dywidendę netto)”.

Zmiana absurdu

– Zmiana linii interpretacyjnej w porównaniu do pierwszej interpretacji wydanej w maju br. wpływa korzystnie na ujednolicenie zasad korzystania z ryczałtu od dochodów spółek, zarówno na gruncie ustawy CIT, jak i PIT – mówi Natalia Kamińska-Kubiak, doradca podatkowy, menedżer w Grant Thornton.
Dodaje, że dzięki temu wspólnicy spółek na estońskim CIT mogą otrzymywać zaliczki na dywidendę w trakcie roku, nie czekając na jego zakończenie i zatwierdzenie sprawozdania, bez ryzyka podatkowego lub konieczności odzyskiwania podatku w późniejszym terminie.
Ekspertka przypomina też o zmianie, którą planuje MF w kolejnej nowelizacji Polskiego Ładu. Spółki będą wpłacać estoński CIT (który można potrącić częściowo od PIT) do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po roku, w którym podzielono zysk (przeznaczono go na pokrycie straty) lub wypłacono zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy. Obecne przepisy wymagają, aby estoński CIT płacić do 20. dnia siódmego miesiąca roku podatkowego (czyli do 20 lipca, gdy rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym). Prowadzi to do kuriozalnych sytuacji, zwłaszcza przy zaliczkach na poczet dywidendy. Pisaliśmy o tym m.in. w artykule „Absurd do usunięcia, ale jeszcze nie w 2022 r.” (DGP nr 127/2022). ©℗
Podatek od dywidendy
małe spółki pozostałe spółki
Stawka estońskiego CIT 10 proc. 20 proc.
Stawka PIT od wypłaconej dywidendy 19 proc. 19 proc.
Ile procent estońskiego CIT zapłaconego przez spółkę można potrącić od kwoty 19 proc. PIT 90 proc. 70 proc.