ZMIANA PRAWA - Jednostki budżetowe będą tworzyć roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań - wynika z projektu rozporządzenia resortu finansów.

Rozszerzy się zakres danych wykazywanych w sprawozdawczości budżetowej. Taką zmianę przewiduje opublikowany projekt rozporządzenia ministra finansów w tej sprawie. Nowe wyma-gania wynikają z konieczności ujednolicenia formularzy sprawozdania Rb-Z, dotyczącego długu publicznego, i Rb-N dotyczącego należności.

Resort finansów w uzasadnieniu do projektu informuje, że analogiczne formularze obowiązują już jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wyjaśnia również, że rozszerzenie wymaganych danych jest niezbędne, aby sprostać wymogom sprawozdawczym w ramach tzw. notyfikacji fiskalnej, opracowywanej dla Komisji Europejskiej i Europejskiego Biura Statystycznego - Eurostat.

W przepisach pojawią się również wytyczne dotyczące treści, którą należy wpisać w każdej kolumnie sprawozdania, a także definicje używanych pojęć.

Dodatkowo rozporządzenie wprowadza roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań - Rb-UZ, a także o stanie należności - Rb-UN. Ministerstwo wyjaśnia, że wprowadzenie tych danych wynika z rozszerzenia zakresu informacji wymaganych przez Eurostat.

Warto zwrócić uwagę również na jeszcze jedną zmianę. Do tej pory miesięczne sprawozdania Rb-27S i Rb-28S za grudzień pozostawały w jednostkach samorządu terytorialnego. Po zmianach będą przekazywane do Ministerstwa Finansów.

AGNIESZKA POKOJSKA

agnieszka.pokojska@infor.pl

Więcej: www.mf.gov.pl