EWA MATYSZEWSKA

TOMASZ SOCHA

Płatnicy zobowiązani są w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu te informacje według ustalonego wzoru. Z uwagi na fakt, że w stosunku do roku 2009 termin ten upływa 28 lutego 2010 r. – dzień wolny od pracy, ostatnim dniem będzie 1 marca 2010 r. Termin ten będzie zachowany również w przypadku wysłania informacji przez płatnika do tego dnia w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

Co grozi płatnikowi, który w ustawowym terminie nie wystawi PIT-11 i PIT-40?

Płatnicy, którzy nie wywiążą się w terminie z obowiązku złożenia informacji PIT-11 bądź PIT-40, zagrożeni są karą zgodnie z kodeksem karnym skarbowym. Obecnie nawet do wysokości 120 stawek dziennych. Wysokość jednej stawki dziennej wynosi od 43,90 zł do 17 560 zł.

W przypadku mniejszej wagi płatnik będzie podlegał karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Tutaj kara może wynieść od 131,70 zł do 26 340 zł.

W określonych wypadkach możliwe jest uniknięcie odpowiedzialności przez skuteczne złożenie przez płatnika tzw. czynnego żalu.

Co powinien zrobić podatnik, który nie otrzyma PIT-11 i PIT-40?

Podatnik ma prawo się domagać od płatnika tych informacji. Najlepiej w formie pisemnej. Należy jednak pamiętać, że wobec braku informacji od płatnika podatnik nie jest zwolniony z obowiązku złożenia zeznania podatkowego za dany rok podatkowy. Powinien on sporządzić zeznanie na podstawie posiadanych przez siebie informacji o przychodach, kosztach, odliczeniach i dostępnych ulgach, np. na podstawie pasków płacowych. Po ostatecznym uzyskaniu od płatnika informacji o dochodach podatnik będzie mógł dokonać ewentualnej korekty uprzednio złożonego w urzędzie skarbowym zeznania.