- Definicję przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, w tym spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej rozstrzyga art. 12 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zasadniczym kryterium uznawania świadczenia za przychód ze stosunku pracy jest związanie tego świadczenia (w szczególności kursów, szkoleń) z prawidłowym wykonywaniem bieżącej pracy. Dla przykładu można powołać się na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 31 stycznia 2008 r. (III SA/Wa 1915/2007). Mówi on, że jeżeli dla danego pracownika znajomość języka obcego jest rzeczywiście potrzebna do wykonywania pracy na danym stanowisku, to dopłata do kursu nie stanowi przychodu ze stosunku pracy.

• Czy należy opodatkować pracowników, którym pracodawca organizuje naukę języka bezpłatnie w pracy?

- Jeżeli nauka języka jest konieczna do prawidłowego wykonywania pracy, to wówczas nie będzie to element przychodu dla pracowników. W tym miejscu trzeba także podać przepis kodeksu pracy, który w art. 94 pkt 6 nakłada obowiązek ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji. W związku z powyższym należy uznać, że kurs nauki języka organizowany przez pracodawcę nie powinien rodzić po stronie pracownika przychodu ze stosunku pracy.

• A jeśli jest przychód z pracy, to jak należy go rozliczyć?

- Jeżeli wystąpiłaby konieczność uznania pomocy pracodawcy za przychód ze stosunku pracy, to w przypadku dopłat do kursów podlegałyby one doliczeniu do przychodów pracownika. To oznacza nie tylko konieczność zapłacenia przez niego podatku, lecz również potrącenia przez pracodawcę zaliczki na podatek.

Inną sytuację będziemy mieli w przypadku organizowania kursów przez pracodawcę w celu podniesienia kwalifikacji załogi. Pracownik w tym przypadku uzyskuje świadczenie w naturze, a jego wartość pieniężną ustala się bądź według cen przeciętnych, bądź według cen rynkowych. Ceny przeciętne są stosowane przy określaniu wartości pieniężnych tych świadczeń jedynie wówczas, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz wchodząca w zakres działalności pracodawcy. W pozostałych przypadkach przy ustalaniu wartości pieniężnej zastosowanie mają ceny rynkowe kursów nabytych od podmiotów trzecich. Podobnie jak w przypadku dopłat, należy odpowiednią kwotę doliczyć do przychodu ze stosunku pracy.