Przedsiębiorcy, którzy dokonują eksportu pośredniego i chcą zastosować 0-proc. stawkę VAT, mają więcej czasu na rozliczenie.
Znowelizowane przepisy ustawy o VAT, obowiązujące od 1 grudnia 2008 r., umożliwiają przesunięcie rozliczenia eksportu pośredniego na kolejny okres rozliczeniowy. Wcześniej taką możliwość mieli tylko przedsiębiorcy dokonujący eksportu bezpośredniego.

Obowiązek podatkowy

Obecnie obowiązek podatkowy w zakresie eksportu powstaje, co do zasady, w momencie wydania towarów. Jeśli jednak wydanie towarów powinno być potwierdzone fakturą - w momencie wystawienia faktury, jednak nie później niż siódmego dnia, licząc od dnia wydania towarów. Aby przedsiębiorca mógł zastosować 0-proc. stawkę VAT do eksportu towarów, musi otrzymać dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty przed upływem terminu na złożenie deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D za dany okres rozliczeniowy.
Natomiast jeśli podatnik przed upływem terminu na złożenie deklaracji za okres rozliczeniowy powstania obowiązku podatkowego nie otrzyma kopii dokumentu potwierdzającego wywóz towarów poza teren Wspólnoty, to nie wykazuje dostawy eksportowej w ewidencji za dany okres rozliczeniowy. Może wykazać tę transakcję w okresie następnym, stosując stawkę 0 proc., oczywiście pod warunkiem że otrzyma kopię dokumentu potwierdzającego wywóz towarów przed upływem terminu do złożenia deklaracji za ten kolejny okres rozliczeniowy. Jeśli i w tym terminie przedsiębiorca nie otrzyma wymaganego potwierdzenia wywozu, musi do dostawy eksportowej zastosować stawki właściwe dla dostawy krajowej.

Konieczna korekta

Z kolei późniejsze otrzymanie wymaganego dokumentu upoważnia przedsiębiorcę do dokonania korekty podatku należnego w rozliczeniu za ten okres rozliczeniowy, w którym otrzymał wymagany dokument. Omawiana zmiana jest korzystna dla podatników, gdyż pozwala wydłużyć okres rozliczeniowy z tytułu eksportu pośredniego, dzięki czemu przedsiębiorcy w wielu przypadkach unikną zapłaty podatku i późniejszej korekty deklaracji.