PORADA

Podatniczka chciałaby dochody za 2008 rok rozliczyć za pośrednictwem swojego pracodawcy. W tym celu musi złożyć przed 10 stycznia 2009 r. płatnikowi PIT-12.

- 10 stycznia to w przyszłym roku sobota. Do którego dnia będę mieć czas na zawiadomienie podatnika - pyta pani Katarzyna z Mysłowic w liście do GP.

Ostatnim dniem na złożenie PIT-12 będzie piątek 9 stycznia 2009 r. Jak wyjaśnia nam Rafał Garbarz, menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego Ernst & Young, zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.), jeżeli podatnik, od którego zaliczki miesięczne pobierają określeni płatnicy, złoży płatnikowi przed dniem 10 stycznia roku nastę-pującego po roku podatko- wym specjalne oświadczenie (PIT-12), płatnik jest zobowiązany sporządzić roczne obliczenie podatku, które traktuje się na równi z rocznym zeznaniem podatkowym.

- 10 stycznia 2009 r. wypada w sobotę. Rozwiązanie takiej sytuacji dadzą nam przepisy Ordynacji podatkowej - podkreśla Rafał Garbarz.

Dodaje, że jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Jednak zgodnie z literalnym brzmieniem art. 37 ust. 1 ustawy o PIT, oświadczenie PIT-12 za 2008 rok powinno zostać złożone przed 10 stycznia, a nie do dnia 10 stycznia.

- W rezultacie ostatnim dniem terminu na jego złożenie będzie 9 stycznia, który jest dniem roboczym. Oznacza to, że nie będzie miał zastosowania przepis Ordynacji podatkowej przesuwający termin na 12 stycznia 2009 r. - przypomina Rafał Garbarz.

9 stycznia 2009 r. to ostatni dzień na złożenie oświadczenia PIT-12 za 2008 rok