Czy przedsiębiorcy rozliczą się wspólnie

Prowadzę działalność gospodarczą i nie korzystam z podatku liniowego. Żona jest także przedsiębiorcą, ale rozlicza się podatkiem w stałej wysokości 19 proc. Za 2008 rok miała dodatkowo dochody z pracy. Czy w PIT-37 może rozliczyć się na zasadach PIT małżeńskiego?

Nie

Taki sposób opodatkowania nie może mieć zastosowania, w sytuacji gdy chociażby do jednego z małżonków mają zastosowanie przepisy art. 30c ustawy, czyli tego, który umożliwia rozliczanie pozarolniczej działalności gospodarczej w formie stałego 19-proc. podatku. Nawet jeśli tylko jeden z małżonków wybierze podatek liniowy dla rozliczenia działalności gospodarczej, wykluczona zostanie możliwość wspólnego rozliczenia dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

W takim przypadku małżonek, który wybierze podatek 19-proc. z działalności dla dokonania rocznego rozliczenia z podatku dochodowego, będzie musiał złożyć dwa zeznania: w jednym rozliczy się z działalności gospodarczej, a w drugim z dochodów z pracy. Podobnie uczyni drugi małżonek, chyba że nie skorzysta z 19-proc. podatku. Jeśli bowiem nadal działalność gospodarczą zechce opodatkować na dotychczasowych zasadach, w jednym zeznaniu (PIT-36) rozliczy podatek od sumy dochodów z działalności gospodarczej i z pracy.

Podstawa prawna

• Art. 6 ust. 8 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy w PIT-36 odlicza się wydatki na rehabilitację

Jestem przedsiębiorcą i rozliczam się na podstawie księgi przychodów i rozchodów. W 2008 roku uległem wypadkowi i jestem skazany na wózek inwalidzki. Mam orzeczenie o niepełnosprawności. By sprawnie poruszać się po mieszkaniu, musiałem poszerzyć drzwi. Czy tego rodzaju wydatki mogę odliczyć w ramach PIT-36?

Tak

Takie wydatki modernizacyjne można odliczyć w ramach ulgi na rehabilitację. Za wydatki uprawniające do skorzystania z ulgi na rehabilitację uważa się m.in. wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Trzeba jednak pamiętać, że wydatki podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

By odliczyć te wydatki, trzeba wypełnić PIT/O, który jest załącznikiem do rocznego zeznania podatkowego PIT-36.

Podstawa prawna

• Art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).