Podatnik zamierza produkować piwo otrzymane ze słodu. Produkcja takiego alkoholu może odbywać się tylko w składzie podatkowym.

- Czy muszę uzyskać pozwolenie na prowadzenie takiego składu - pyta pan Karol z Chęcin.

Tak, podatnik musi wystąpić o takie pozwolenie.

Produkcja wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym oraz wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do tej ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym. W załączniku nr 2 do ustawy wymieniona jest m.in. produkcja piwa ze słodu. To oznacza, że podatnik, który będzie chciał produkować takie piwo, będzie mógł to robić tylko w składzie podatkowym. W tym celu musi wystąpić o zezwolenie na prowadzenie składu.

Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego wydaje właściwy naczelnik urzędu celnego na pisemny wniosek podatnika. Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego może być wydane na czas oznaczony, nie dłuższy niż trzy lata, albo na czas nieoznaczony.

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego powinien zawierać dane dotyczące podatnika oraz prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub ewidencji działalności gospodarczej, numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres poczty elektronicznej oraz określenie rodzaju i zakresu działalności, która będzie prowadzona w składzie podatkowym, jak również wskazanie planowanej lokalizacji składu podatkowego, proponowanego zabezpieczenia akcyzowego oraz liczby już prowadzonych przez podmiot składów podatkowych.

Wniosek o zezwolenie na prowadzenie pierwszego składu podatkowego stanowi również wniosek o nadanie podmiotowi numeru akcyzowego podmiotu prowadzącego skład podatkowy.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 47 ust. 1, art. 49 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2009 r. nr 3, poz. 11).