Małżonkowie rozwiedli się w listopadzie 2008 r. Mimo to mąż podatniczki uważa, że przysługuje mu prawo do wspólnego rozliczenia z byłą żoną.

- Czy to prawda - pyta pan Henryk z Kielc.

Nie, to nie jest możliwe.

Możliwość skorzystania z preferencyjnego rozliczenia dotyczy współmałżonków, jeżeli istnieje między nimi przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa i przez cały rok pozostają oni w związku małżeńskim. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Wspólność ta ustaje z chwilą ustania bądź unieważnienia małżeństwa, orzeczenia separacji i rozdzielności majątkowej. Wobec wspomnianych podatników orzeczono rozwód w listopadzie 2008 r., tak więc od tego momentu wspólność ta ustała.

W konsekwencji podatnicy nie mają możliwości skorzystania z preferencyjnego rozliczenia poprzez złożenie wspólnego zeznania za 2008 rok. Każdy z małżonków musi złożyć PIT samodzielnie.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).