Sprawa dotyczyła podatnika, który inwestował pieniądze za pośrednictwem zagranicznego banku. Bank – w zależności od decyzji inwestora – transferował je na lokaty, wpłacał na rachunek funduszy inwestycyjnych (w tym funduszy typu hedge) albo kupował papiery wartościowe. Jedne inwestycje, np. lokaty bankowe i dywidendy z tytułu posiadania akcji, były dla podatnika zyskowne, inne, np. fundusze inwestycyjne, przyniosły mu straty.

Bank zagraniczny nie pobierał (bo w przeciwieństwie do polskich banków nie ma takiego obowiązku) podatku od większości dochodów uzyskiwanych przez polskiego inwestora. Wyjątkiem była danina od niektórych dywidend (w zależności od kraju, w którym siedzibę miała spółka). W związku z tym podatnik musiał samodzielnie rozliczyć się z polskim fiskusem.

Wprawdzie wszystkie inwestycje mają charakter kapitałowy, ale zasady ich opodatkowania bywają różne. Dlatego nie zawsze jest możliwe wspólne rozliczenie różnych rodzajów inwestycji

Zapytał ministra finansów, czy może obniżyć przychody z jednych inwestycji o straty poniesione w ramach drugich w danym roku lub w poprzednich latach. Według niego wszystkie inwestycje stanowią jedno źródło przychodów, czyli kapitały pieniężne, więc wzajemna kompensacja zysków i strat jest możliwa.

Minister nie przyznał mu racji. Wyjaśnił, że wprawdzie wszystkie inwestycje miały charakter kapitałowy, ale zasady ich opodatkowania są różne.

Zarówno w przypadku odsetek, dywidend, jak i dochodów z jednostek funduszy jest pobierany 19-proc. podatek zryczałtowany. W przypadku odsetek i dywidend opodatkowane są jednak przychody – bez możliwości ich pomniejszania o koszty, a w przypadku jednostek funduszy i akcji opodatkowany jest dochód – przychód można pomniejszyć o koszty.

Dodatkowo dochód z akcji zawsze (nie tylko w przypadku kogoś, kto lokuje za pośrednictwem zagraniczego banku) wymaga samodzielnego obliczenia podatku przez inwestora. W przypadku funduszy regułą jest, że podatek powinien rozliczyć płatnik. Dlatego nie jest możliwe wspólne rozliczenie tych różnych rodzajów inwestycji.

Podatnik złożył skargę do sądu, ale ten ją oddalił. NSA, który rozpatrzył skargę kasacyjną, przyznał rację ministrowi finansów. Potwierdził, że nie ma możliwości pomniejszania przychodu (dochodu) osiągniętego z tytułu inwestycji kapitałowych typu odsetki czy dywidendy o stratę ze sprzedaży akcji czy umorzenia jednostek funduszy. Wyrok jest prawomocny.

ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 29 listopada 2012 r. II FSK 739/11.