Sprawa dotyczyła interpretacji podatkowej. Wspólnik spółki jawnej napisał, że razem z udziałowcami zamierza wnieść do firmy wkłady rzeczowe i pieniężne. Taka czynność będzie skutkować zmianą umowy spółki. W związku z tym od wartości wniesionych wkładów przedsiębiorstwo musi zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych i opłaty związane ze zgłoszeniem zmian do Krajowego Rejestru Sądowego. Wspólnik spytał dyrektora izby skarbowej, czy koszty te mogą zostać uznane za koszty podatkowe wspólników, proporcjonalnie do ich udziałów.

Organ uznał, że nie. Wytłumaczył, że PCC i opłaty sądowe związane są z prawami majątkowymi, tj. wartością udziałów. Te w wyniku wniesienia wkładów do spółki zmieniły się. Nie są to koszty związane z wykonywaną przez wspólników działalnością gospodarczą w ramach spółki i nie mogą zostać odliczone od przychodów wspólników czerpanych z tej działalności. Wspólnik złożył skargę do sądu. Uważał, że PCC i opłaty sądowe związane są z bieżącą działalnością spółki, a zatem i jej wspólników. Sąd skargę oddalił, uznając, że wniesienie wkładu do spółki jawnej nie podlega opodatkowaniu i nie można odliczać kosztów związanych z podwyższeniem wkładu (PCC i opłat dotyczących rejestracji zmian w KRS). NSA podtrzymał rozstrzygnięcie, bo było zgodne z uchwałą siedmiu sędziów z 24 stycznia 2011 r. (sygn. akt II FPS 6/10). W uchwale tej uznano, że koszty ponoszone w celu utworzenia lub podwyższenia kapitału zakładowego nie są kosztem podatkowym, bowiem wniesienie wkładu do spółki jawnej nie kreuje przychodu. Wyrok jest prawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z 9 października 2012 r. (II FSK 420/11).