Sąd orzekał w sprawie starej ulgi mieszkaniowej, ale podobna konstrukcja ulgi obowiązuje w obecnym stanie prawnym.

W omawianej sprawie skarżąca sprzedała z mężem spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i zobowiązała się do wydatkowania pieniędzy ze sprzedaży na inne cele mieszkaniowe w okresie dwóch lat od sprzedaży. Część kwoty wydali na zapłatę dwóch rat na budowę mieszkania. Pozostałe raty związane z tą budową uiścili już po upływie dwóch lat od sprzedaży pierwotnej nieruchomości.

Sąd orzekł, że tylko raty uiszczone przed upływem dwuletniego terminu będą korzystały z ulgi mieszkaniowej. Sformułowanie „nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży” należy rozumieć w ten sposób, że po upływie tego terminu niedopuszczalne jest zwolnienie z podatku kwoty wydatkowanej w całości lub w części na nabycie lokalu, nawet jeżeli zostały zachowane inne warunki przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm. w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r.). Wyrok jest nieprawomocny.

Wyrok WSA w Warszawie z 22 września 2011 r., sygn. akt III SA/Wa 226/11