Spółka, która wystąpiła o interpretację podatkową, wskazała, że w wystawionych fakturach wewnętrznych niezasadnie wykazała VAT należny z tytułu czynności uznanych początkowo za podlegające opodatkowaniu stawką podstawową. Tłumaczyła, że nastąpiła pomyłka w stawce i kwocie podatku.

Zdaniem spółki przysługiwało jej prawo do skorygowania faktury wewnętrznej, niezależnie od terminu, w którym została wystawiona pierwotna faktura.

Wystawienie wewnętrznych faktur korygujących umożliwi przywrócenie stanu zgodnego z prawem. W ocenie spółki takie rozliczenie jest możliwe, bowiem przepisy rozporządzenia wykonawczego do ustawy o podatku od towarów i usług nie zakreślają ostatecznego terminu do korekty faktury wewnętrznej, a korekta jest czym innym od przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Organ podatkowy stanowisko spółki uznał za nieprawidłowe. Podkreślił, że takie działanie jest sprzeczne z Ordynacją podatkową. Faktura korygująca służy do udokumentowania korekty dostawy towarów i usług i związanego z tą dostawą podatku należnego. Zatem korekta faktury powinna być dokonana przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Ze stanowiskiem fiskusa w pełni zgodził się WSA w Warszawie. Sędzia Małgorzata Jarecka wyjaśniła, że przepisów o korygowaniu faktur nie można stosować w oderwaniu od Ordynacji podatkowej. Jeśli faktury dotyczą zobowiązań już przedawnionych, to podatnik nie ma czego korygować. Wyrok jest nieprawomocny

Sygn. akt III Sa/Wa 3312/10