W rozpatrywanej sprawie zaskarżona została uchwała rady miasta ustanawiająca zwolnienie podatkowe od budynków będących własnością lub współwłasnością osób, których jedynym dochodem są świadczenia z tytułu pracy w gospodarstwie rolnym, wypłacane wyłącznie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Możliwość uchwalania przez radę gminy zwolnień przedmiotowych, innych niż określone w art. 7 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.), dopuszcza art. 7 ust. 3 tej ustawy.

Uchwala w zakresie zwolnienia dla budynków, których właściciele otrzymują świadczenia wyłącznie z KRUS, została zaskarżona do sądu pierwszej instancji przez prokuratora okręgowego. Sąd przyznał rację prokuratorowi, uznając, że ustawa o podatkach i opłatach lokalnych pozwala temu organowi na uchwalenie zwolnień w podatku od nieruchomości wyłącznie o charakterze przedmiotowym. Natomiast zwolnienie określone w uchwale rady miasta adresowane jest do osób, których jedynym dochodem są świadczenia z tytułu pracy w gospodarstwie rolnym, wypłacane wyłącznie z KRUS. Oznacza to, że nie występuje w tym przypadku element przedmiotowy, lecz zwolnienie ma zastosowanie do określonej grupy osób, a zatem ma charakter podmiotowy.

Również – w ocenie NSA – charakter uchwalonego zwolnienia jest sprzeczny z art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Sąd uznał, że zwolnienie dla budynków będących własnością lub współwłasnością osób, których jedynym dochodem są świadczenia z tytułu pracy w gospodarstwie rolnym, wypłacane przez KRUS, mają w rzeczywistości charakter mieszany, tzn. przedmiotowo-podmiotowy.

A zatem uchwalone przez radę gminy zwolnienie jest błędne i nie może być stosowane. Wyrok jest prawomocny.

SYGN. AKT II FSK 1945/09