SENTENCJA

SYGN. AKT I FSK 1500/08

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wystąpiła do Ministra Finansów o wydanie interpretacji w sprawie opodatkowania VAT. Spółka jest producentem m.in. polipropylenu oraz polietylenu. Dokonywane przez nią transakcje stanowią wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (dalej: WDT). Podatniczka przyznała, że w praktyce czasami w momencie składania deklaracji podatkowej VAT-7 za dany okres rozliczeniowy nie posiada wszystkich dokumentów potwierdzających dokonanie WDT (art. 42 ust. 3 ustawy o VAT). Spółka zapytała, czy brak dokumentacji wpływa na rozliczenie VAT z tytułu WDT.

Interpretacja okazała się niekorzystna dla spółki. W ocenie ministra, gdy przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy podatnik nie posiada w swojej dokumentacji dowodów potwierdzających, że towary zostały wywiezione na terytorium innego państwa UE, trzeba wykazać ją w ewidencji jako dostawę na terytorium kraju. W konsekwencji - opodatkować według stawki właściwej dla danego towaru. Warunkiem zastosowania 0 stawki jest posiadanie w dacie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy dowodów, że towar został wywieziony z terytorium kraju, i dostarczony do nabywcy na terytorium innego kraju członkowskiego UE. Zdaniem MF po otrzymaniu dokumentów podatnik może dokonać korekty deklaracji.

Sąd I instancji oddalił skargę spółki. W jego ocenie z uwagi na niebezpieczeństwo nadużyć poszczególne państwa członkowskie wprowadzają określone warunki formalne, których spełnienie pozwala na objęcie danej dostawy stawką 0 proc. jako dostawy wewnątrzwspólnotowej. Sąd potwierdził, że na gruncie polskiej ustawy o VAT uzyskanie dokumentów jest warunkiem niezbędnym do zastosowania 0 stawki VAT przy WDT.

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok WSA i interpretację MF. W jego ocenie, jeżeli WDT miała miejsce, tj. nastąpił wywóz towarów do innego kraju UE, sam brak dokumentów nie może wywoływać negatywnych skutków dla podatnika. Obciążenia podatkowe spowodowane niedopełnieniem tylko wymogów formalnych naruszałyby zasadę neutralności VAT, a także jednokrotnego opodatkowania. Warunkiem zastosowania korzystnej interpretacji jest jednak absolutna pewność, że WDT faktycznie miała miejsce - podkreślał NSA. Wyrok jest prawomocny.