Podatki | Najnowsze wiadomości

7 lipca 2020 r.

Dyrektor zapewnił natomiast, że resort dostrzega wskazane w petycji trudności, które wpływają na atrakcyjność i dostępność procedury APA, w szczególności czasochłonność i kosztochłonność postępowania.

Niewykluczone zmiany we wniosku o APA7 lipca 2020 r.

Ministerstwo Finansów rozważy możliwość zmiany rodzaju wniosku w trakcie trwania postępowania o uprzednie porozumienie cenowe (tzw. procedura APA) – z jednostronnego na dwustronne lub wielostronne. Poinformował Marcin Jamroży, dyrektor departamentu cen transferowych i wycen w MF, w odpowiedzi na petycję jednego z pełnomocników.

7 lipca 2020 r.

Estoński CIT w Polsce: Na czym polega i kto na nim skorzysta7 lipca 2020 r.

Od przyszłego roku rząd planuje wprowadzić nowe rozwiązanie podatkowe - tzw. estoński CIT. Ma to być nowoczesny sposób opodatkowania, który promuje inwestycje i minimalizuje formalności przy rozliczeniach. O tym kto może z niego skorzystać oraz jakie mogą być konsekwencje wprowadzenia go, mówi Łukasz Czucharski, ekspert Pracodawców RP ds. podatkowych.

6 lipca 2020 r.

Wynagrodzenie za pracę oraz inne należności ze stosunku pracy – jak np. ekwiwalent za urlop – wypłacone uprawnionej osobie po zmarłym pracowniku (np. małżonkowi) jako prawa majątkowe nie podlegają składkom ZUS. Dla celów PIT wynagrodzenie po zmarłym pracowniku stanowi przychód z praw majątkowych, o którym mowa w art. 18 ustawy o PIT

Pracownik zmarł w trakcie miesiąca. Co ze składkami i zaliczką na PIT? [EKSPERT RADZI]6 lipca 2020 r.

27 czerwca zmarł nasz pracownik. W związku z tym, że wynagrodzenia należne za dany miesiąc wypłacamy do 10. dnia miesiąca następnego, to pracownik nie otrzymał wynagrodzenia za przepracowaną część czerwca. W jaki sposób należy ująć w księgach rachunkowych wypłatę wynagrodzenia za okres od 1 do 27 czerwca? Czy należy potraktować je jak zwykłe wynagrodzenie pracownicze i potrącić wszystkie składki ZUS oraz zaliczkę na podatek dochodowy?

6 lipca 2020 r.

W przypadku płatników CIT wejście w życie nowego mechanizmu poboru podatku u źródła (WHT), planowane początkowo na 1 stycznia 2019 r., zostało odroczone po raz kolejny – tym razem do 31 grudnia 2020 r.

Obowiązki w podatku u źródła nadal problematyczne6 lipca 2020 r.

Tarcza 4.0 wydłużyła ważność certyfikatów rezydencji, lecz podatnicy nadal muszą posługiwać się wersją papierową. MF przesunęło po raz kolejny wejście w życie części przepisów w PIT i CIT. Pierwsze spory o WHT, które rozstrzygnęły już sądy, świadczą zaś o tym, że te regulacje należałoby w ogóle zmienić

6 lipca 2020 r.

Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy o PIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług.

Nieterminowe wykonanie usługi: Jaki PIT i VAT przy karze umownej?6 lipca 2020 r.

Przedsiębiorca (podatnik VAT czynny) zawarł 4 maja 2020 r. z Y. Spółka z o.o. umowę na wykonanie prac budowlanych (wyłożenie kostką brukową parkingu należącego do spółki Y.). Prace zostały wykonane (zgodnie z umową) 29 maja 2020 r. Okazało się jednak, że roboty budowlane zostały wykonane wadliwie. Strony doszły jednak do porozumienia, zgodnie z którym wady wykonanego parkingu miały zostać usunięte do 23 czerwca 2020 r. Niestety kilka dni po rozpoczęciu prac u jednej z osób wykonujących prace na parkingu wykryto zakażenie koronawirusem i w związku z tym przedsiębiorca oraz jego pracownicy zostali objęci dwutygodniową kwarantanną. Z tego powodu prace zostały przerwane na dwa tygodnie i dopiero 2 lipca 2020 r. przedsiębiorcy udało się naprawić wady wykonanych wcześniej robót. Zgodnie z porozumieniem kontrahent obciążył przedsiębiorcę karą umowną z tytułu zwłoki w usunięciu wad wykonanych robót budowanych. I tak 3 lipca 2020 r. spółka Y. wystawiła przedsiębiorcy notę księgową, w której naliczyła karę umowną w wysokości 2000 zł. Przedsiębiorca zapłacił tę karę 6 lipca 2020 r. Rozlicza się on podatkiem liniowym, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą kasową. VAT i zaliczki na PIT płaci na zasadach ogólnych za okresy miesięczne. Jak podatnik powinien rozliczyć zapłaconą karę umowną na gruncie PIT i VAT?

6 lipca 2020 r.

Pożyczki mieszkaniowe mogą być oprocentowane, jednak nie jest to obligatoryjne

Przyznając pożyczkę na cele mieszkaniowe z ZFŚS, trzeba też brać pod uwagę kryterium socjalne6 lipca 2020 r.

W jednostce budżetowej pracownicy złożyli wnioski o pożyczkę na cele mieszkaniowe (remont) z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Jeden z nich złożył podanie na cele mieszkaniowe, a drugi wnioskował o przyznanie pożyczki z ZFŚS na kupno AGD. Czy możemy ze środków funduszu przyznać mu na ten cel pożyczkę? Jak ująć w ewidencji księgowej udzielenie takiej pożyczki?

Polecane

Polecane