VAT

23 grudnia 2019 r.

Wyznacznikiem zastosowania split payment jest wartość brutto faktury i fakt, że dokumentuje ona sprzedaż towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

Split payment od 1 listopada 201923 grudnia 2019 r.

Wprowadzenie w życie MPP w wersji obligatoryjnej niesie dla podatników szereg nowych obowiązków. Ustawa o VAT wprowadza w stosunku zarówno do sprzedawców towarów/ usług z nowego załącznika nr 15 do ustawy o VAT, jak i do ich nabywców nowe wymogi w zakresie fakturowania oraz sposobu dokonywania płatności. Ich niewypełnienie skutkuje dotkliwymi sankcjami.

21 grudnia 2019 r.

Na gruncie CIT – w przeciwieństwie do VAT – mamy do czynienia tylko ze sprzedażą dokonaną przez komitenta, za pośrednictwem komisanta

Jaki CIT i VAT przy oddaniu środka trwałego w komis 21 grudnia 2019 r.

Na gruncie CIT – w przeciwieństwie do VAT – mamy do czynienia tylko ze sprzedażą dokonaną przez komitenta, za pośrednictwem komisanta. Za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, a także za przychody uzyskane z zysków kapitałowych, z wyłączeniem przychodów, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, uważa się także należne przychody – choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane – po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (art. 12 ust. 3 ustawy o CIT).

16 grudnia 2019 r.

Katarzyna Jędrzejewska

Jędrzejewska: Zarząd niemożliwy, ale VAT realny16 grudnia 2019 r.

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej obnażyła trzy cechy naszego systemu podatkowego: skrajny fiskalizm, nieprzewidywalność ustawodawcy i brak logiki. Idealnie obrazuje to opisana przez nas w ubiegłym tygodniu interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (z 5 września br., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.244.2019.2.RMA).

15 grudnia 2019 r.

Organy egzekucyjne określone w ustawie z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1438; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2070) oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów (art. 18 ustawy o VAT).

Kiedy komornik może zastosować zwolnienie z VAT15 grudnia 2019 r.

Od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów ciążą na komorniku sądowym obowiązki płatnika VAT. Czy do dostawy takich towarów może on zastosować wynikające z przepisów zwolnienia z podatku (i nie pobierać VAT), w sytuacji gdy nie może ustalić, czy spełnione są warunki do zastosowania tych zwolnień?

Polecane

Polecane