VAT

6 lipca 2020 r.

Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy o PIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług.

Nieterminowe wykonanie usługi: Jaki PIT i VAT przy karze umownej?6 lipca 2020 r.

Przedsiębiorca (podatnik VAT czynny) zawarł 4 maja 2020 r. z Y. Spółka z o.o. umowę na wykonanie prac budowlanych (wyłożenie kostką brukową parkingu należącego do spółki Y.). Prace zostały wykonane (zgodnie z umową) 29 maja 2020 r. Okazało się jednak, że roboty budowlane zostały wykonane wadliwie. Strony doszły jednak do porozumienia, zgodnie z którym wady wykonanego parkingu miały zostać usunięte do 23 czerwca 2020 r. Niestety kilka dni po rozpoczęciu prac u jednej z osób wykonujących prace na parkingu wykryto zakażenie koronawirusem i w związku z tym przedsiębiorca oraz jego pracownicy zostali objęci dwutygodniową kwarantanną. Z tego powodu prace zostały przerwane na dwa tygodnie i dopiero 2 lipca 2020 r. przedsiębiorcy udało się naprawić wady wykonanych wcześniej robót. Zgodnie z porozumieniem kontrahent obciążył przedsiębiorcę karą umowną z tytułu zwłoki w usunięciu wad wykonanych robót budowanych. I tak 3 lipca 2020 r. spółka Y. wystawiła przedsiębiorcy notę księgową, w której naliczyła karę umowną w wysokości 2000 zł. Przedsiębiorca zapłacił tę karę 6 lipca 2020 r. Rozlicza się on podatkiem liniowym, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą kasową. VAT i zaliczki na PIT płaci na zasadach ogólnych za okresy miesięczne. Jak podatnik powinien rozliczyć zapłaconą karę umowną na gruncie PIT i VAT?

Polecane

Polecane