CIT

3 grudnia 2018 r.

1 stycznia 2019 r. nie nastąpią zmiany w zakresie rozliczenia wydatków związanych z używaniem pojazdów samochodowych, w tym opłat ponoszonych na podstawie umów leasingu operacyjnego, na gruncie VAT.

Jak rozliczyć luksusowy samochód osobowy używany na podstawie umowy leasingu operacyjnego3 grudnia 2018 r.

Przedsiębiorca (podatnik VAT czynny) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług architektonicznych (biuro projektowe), opodatkowaną VAT na zasadach ogólnych (deklaracja VAT-7). Natomiast PT rozlicza na zasadach podatku liniowego, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą kasową. Na potrzeby działalności gospodarczej zamierza wziąć w leasing operacyjny samochód osobowy (fabrycznie nowy).

2 grudnia 2018 r.

Od 2019 roku przedsiębiorcy przenoszący swój biznes za granicę zapłacą podatek od tzw. niezrealizowanych zysków.

Exit tax dla osób fizycznych zgodny z prawem UE? Ministerstwo Finansów broni swojej decyzji2 grudnia 2018 r.

„Podatek wyjścia” to już pewność. Od 2019 roku przedsiębiorcy przenoszący swój biznes za granicę zapłacą podatek od tzw. niezrealizowanych zysków. W połowie listopada prezydent podpisał ustawę wprowadzającą tzw. exit tax. Najwięcej kontrowersji wciąż budzi kwestia opodatkowania nowym podatkiem nie tylko podmiotów płacących CIT, ale także osób fizycznych.

29 listopada 2018 r.

Obecnie terytorium Polski zostało podzielone na regiony, w których funkcjonują różne poziomy pomocy regionalnej i – co jest nowością – różne wymogi związane z nakładami inwestycyjnymi.

Warto pospieszyć się z inwestycją w jednej strefie29 listopada 2018 r.

Firmy, które chcą skorzystać ze zwolnienia podatkowego w związku z inwestycjami w Polskiej Strefie Inwestycji, powinny się pospieszy. Po 2020 r. zostanie bowiem zmieniona mapa pomocy regionalnej, a ma ona wpływ na wysokość zwolnienia z CIT w jednej strefie (zależy ona od poziomu PKB w danym województwie oraz średniego poziomu w Unii).

24 listopada 2018 r.

W sytuacji, gdyby korzystający z lokalu użytkował go za zgodą właściciela (nawet dorozumianą), płacąc z tego tytułu określone kwoty, bądź w sytuacji kiedy właściciel lokalu – z różnych względów – tolerowałby sytuację, w której przy braku formalnego stosunku prawnego inny podmiot korzysta z należącej do niego rzeczy (tj. w przypadkach, kiedy bezumowne korzystanie z lokalu podlegałoby objęciu podatkiem VAT), datę powstania przychodu należałoby określić, kierując się art. 12 ust. 3a i 3c ustawy o CIT.

Jak właściciel ma rozliczyć bezumowne korzystanie z jego lokalu użytkowego 24 listopada 2018 r.

Y spółka z o.o. (podatnik VAT czynny) prowadzi działalność polegającą głównie na wynajmie lokali użytkowych. Spółka nie ma statusu małego podatnika. Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy. VAT i zaliczki na CIT rozlicza za okresy miesięczne. Spółka zawarła umowę najmu m.in. z firmą X (podatnik VAT czynny). Zgodnie z umową czynsz najmu w wysokości 1300 zł za okresy miesięczne był płatny z góry do 10. dnia danego miesiąca. Media we własnym zakresie nabywał najemca. Z uwagi na zaległości w czynszu spółka wypowiedziała umowę najmu lokalu firmie X z dniem 30 listopada 2017 r. i na ten sam dzień wyznaczyła termin opuszczenia lokalu. Najemca nie opuścił jednak lokalu w wyznaczonym terminie i nadal prowadził w nim działalność gospodarczą. W związku z tym spółka podjęła kroki prawne zmierzające do eksmisji najemcy. Wyrokiem sądu rejonowego z 5 listopada 2018 r. najemca został zobowiązany do opuszczenia lokalu i zapłaty stosowanego odszkodowania wraz z odsetkami. W wyniku wyroku sądowego najemca opuścił lokal 12 listopada 2018 r., a 19 listopada 2018 r. spółka otrzymała od firmy X należne odszkodowanie (w kwocie odpowiadającej poniesionym stratom i utraconym korzyściom) wraz z odsetkami za zwłokę w łącznej wysokości 18 756,02 zł. W okresie od dnia następującego po dniu, jaki spółka wyznaczyła na opuszczenie lokalu, spółka w żaden sposób, nawet dorozumiany, nie akceptowała przebywania dotychczasowego najemcy w lokalu, wszelkie kroki prawne zmierzały do eksmisji najemcy. W związku z tym nie wystawiała faktur za okres bezumownego korzystanie z lokalu. Jak spółka powinna rozliczyć otrzymane odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z lokalu użytkowego? 

22 listopada 2018 r.

Nie będzie planowanego połączenia firm z branży IT: Euvica i Qumaka. Przekreśliło je niekorzystne stanowisko fiskusa w tej sprawie

Nie będzie planowanego połączenia firm IT. Przekreśliło je niekorzystne stanowisko fiskusa 22 listopada 2018 r.

Miał powstać jeden z największych podmiotów na rynku IT – ale jak poinformował wczoraj Euvic w komunikacie prasowym – wykładnia dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej prowadziłaby do podwójnego opodatkowania: raz przy wymianie udziałów, drugi raz przy ich sprzedaży. W rezultacie udziałowcy Euvic musieliby zapłacić nawet 38 mln zł podatku. Zrezygnowano więc z fuzji.

9 listopada 2018 r.

Ciężar wykazania związku wydatków na nabycie przedmiotowej usługi gastronomicznej spoczywa na podatniku (tj. na spółce Y.).

Jak rozliczyć obiad z kontrahentem w restauracji?9 listopada 2018 r.

Y spółka z o.o. (podatnik VAT czynny) działa w branży IT. W celach omówienia warunków współpracy spółka zaprosiła 5 listopada 2018 r. kontrahenta (zainteresowanego nabyciem usług świadczonych przez spółkę) na wspólny obiad (bez alkoholu) w restauracji. W spotkaniu uczestniczyli dyrektor z działów spółki Y (zatrudniony na umowę o pracę) oraz jeden z członków organów zarządczych kontrahenta.

4 listopada 2018 r.

W przedmiotowej umowie cesji (sprzedaży) wierzytelności firma windykacyjna nie zobowiązała się do ściągnięcia długu w zamian za wynagrodzenie.

Jak rozliczyć sprzedaż wierzytelności własnej4 listopada 2018 r.

Y, spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (podatnik VAT czynny), 15 maja 2018 r. wykonała usługę informatyczną na rzecz bydgoskiej firmy A (podatnik VAT czynny). Usługa została udokumentowana fakturą wystawioną 15 maja 2018 r. na kwotę 3690 zł (w tym VAT 690 zł) z siedmiodniowym terminem płatności, liczonym od dnia doręczenia faktury.

4 listopada 2018 r.

Opłaty za nielegalny (bezumowny) pobór energii cieplnej stanowią dla spółki przychód kwalifikowany do źródła przychodów, jakim jest działalność gospodarcza.

Opłaty za bezumowny pobór energii cieplnej a CIT4 listopada 2018 r.

Spółka z o.o. zajmuje się m.in. wytwarzaniem ciepła w eksploatowanych przez siebie ciepłowniach i dostarcza je w ramach zawartych umów. Zdarzają się sytuacje, gdy po upływie okresu, na jaki zawarto umowę sprzedaży, odbiorcy ciepła nie przystępują do podpisania kolejnej umowy lub przedłużają negocjacje poprzedzające jej zawarcie, jednocześnie nie zaprzestając pobierania ciepła.

Polecane

Polecane