Korzystne dla podatników stanowisko zaprezentowało wcześniej Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 17270. Resort stwierdził w niej, że: „zyski wypłacone przez spółkę komandytową w momencie posiadania przez nią statusu podatnika CIT, które jednak zostały wypracowane (osiągnięte) w okresie, kiedy spółka ta była jeszcze podmiotem transparentnym podatkowo, nie są już opodatkowane ponownie podatkiem dochodowym od osób prawnych lub podatkiem dochodowym od osób fizycznych. A zatem wypłata takich zysków ze spółki komandytowej jest opodatkowana na zasadach obowiązujących przed 1 stycznia 2021 r.”.
Pisaliśmy o tej odpowiedzi MF w artykule „Stare zyski można wypłacić jeszcze bez podatku” (DGP nr 30/2021).
Skąd wątpliwości
Chodzi o nowelizację z 28 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2123), na mocy której spółki komandytowe stały się od 1 stycznia 2021 r. podatnikami CIT (lub staną się od 1 maja br., jeżeli spółka postanowiła o odroczeniu momentu przejścia na CIT).
Przepis przejściowy mówi, że do dochodów wspólników uzyskanych z udziału w zyskach, osiągniętych przez spółkę przed dniem, w którym stała się podatnikiem CIT, stosuje się przepisy obowiązujące przed tym dniem (art. 13 ust. 1). Zarazem jednak dodano inny przepis - straszak, który mówi o klauzuli obejścia prawa. To art. 16, który mówi, że fiskus nie zastosuje klauzuli obejścia prawa tylko pod warunkiem, że działalność operacyjna, z której wypłacany jest zysk, nie była sztuczna w rozumieniu art. 119c ordynacji podatkowej.
Zmiana sposobu rozliczeń
Do końca 2020 r. wypłata zysku ze spółki komandytowej na rzecz jej wspólnika nie była opodatkowana, bo wspólnicy na bieżąco opodatkowywali dochody osiągane przez spółkę komandytową. Natomiast od 1 stycznia 2021 r. (lub ewentualnie od 1 maja br.) podatek od bieżących dochodów płaci spółka komandytowa będąca podatnikiem CIT, a wypłata zysku na rzecz wspólników jest rozliczana po ich stronie (PIT lub CIT).
Pierwsza interpretacja
Z pytaniem w tej sprawie zwróciła się niemiecka spółka będąca komandytariuszem w polskiej spółce komandytowej. We wniosku o interpretację podała, że SK stanie się podatnikiem CIT dopiero 1 maja 2021 r. Jednocześnie ma ona zyski niepodzielone, osiągnięte w poprzednich latach podatkowych, które zamierza wypłacić na rzecz wspólników (w tym także niemieckiej spółki) po uzyskaniu statusu podatnika CIT. Ponadto spodziewa się, że w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. również osiągnie zysk.
Uważała, że nie powinna zapłacić od tych zysków podatku dochodowego.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej to potwierdził. Wyjaśnił że spółka komandytowa, wypłacając zysk wspólnikowi za lata poprzednie (np. za 2020 r.) oraz za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. (gdy nie stała się jeszcze podatnikiem CIT), nie zapłaci od nich podatku dochodowego.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 16 lutego 2021 r., sygn. 0114-KDIP2-1.4010.442.2020.1.SP