Chodziło o kobietę, której rodzice się rozwiedli, a potem sądzili się jeszcze o podział majątku. Matka nie doczekała jednak końca tego postępowania, bo niespodziewanie zmarła. Córka stała się w efekcie spadkobierczynią roszczenia o podział majątku wspólnego rodziców. Sprawa zakończyła się ugodą sądową, na mocy której ojciec miał zapłacić córce 150 tys. zł tytułem spłaty części własności mieszkania, stanowiącego przed rozwodem rodziców ich majątek wspólny. W wyniku ugody kobieta dostała też prawo własności działki.
Kobieta uważała, że kwota, którą dostała od ojca, nie jest jej dochodem podatkowym, bo odziedziczyła po matce jedynie roszczenie o podział majątku, a nie konkretny majątek. Uważała, że nawet jeśli uznać to za przychód, to nie powinna zapłacić podatku dochodowego, bo ustawy o PIT nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn (art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT).
Powołała się też na wyrok NSA z 3 marca 2020 r. (sygn. akt II FSK 1557/18), z którego wynikało, że spłata z tytułu zniesienia współwłasności nieruchomości otrzymanej w darowiźnie nie jest opodatkowana PIT, jeżeli nie przekracza ona wartości udziału, bo podatnik nie ma z tego tytułu żadnego przysporzenia majątkowego.
Kobieta uważała, że należy to odnieść również do dziedziczenia.
Nie zgodził się z nią dyrektor KIS. Wyjaśnił, że w świetle art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT wyłączone spod tej ustawy są przychody z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychody z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich. Wszystkie te zdarzenia dotyczą jedynie małżonków, a nie córki – podkreślił organ.
Zwrócił też uwagę na to, że przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn podlegało wyłącznie nabycie przez córkę w spadku po mamie określonych składników majątkowych. W odniesieniu do tego przysporzenia ustawa o PIT nie ma zastosowania. Odrębną czynnością jest natomiast odpłatne zbycie tych składników majątkowych – wyjaśnił organ i podkreślił, że do tej czynności mają już zastosowanie przepisy ustawy o PIT.
Stwierdził, że córka odziedziczyła po matce składniki majątkowe (a nie roszczenie o spłatę) i stała się w częściach równych z ojcem współwłaścicielem każdego z nich. Następnie w wyniku ugody doszło do zniesienia współwłasności ze spłatą na rzecz córki, co – zdaniem dyrektora KIS – należy już rozpatrywać w kontekście odpłatnego zbycia.
Organ wskazał, że zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym jest nabycie majątku m.in. w drodze dziedziczenia. Przepis ten nie jednak zastosowania, gdy spadkobierca uzyskuje później przychody z majątku otrzymanego w spadku, np. je sprzedaje. Sprzedaż jest bowiem odrębną od nabycia czynnością prawną. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 17 lipca 2021 r., sygn. 0115-KDIT2. 4011.103.2021.2.KC