nowe prawo Od nowego roku znowelizowana ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm. – dalej ustawa o PIT) będzie zawierała dodatkowe wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Zniknie podział na reklamę publiczną i niepubliczną (wydatki będą w całości kosztem), ale jednocześnie wszystkie wydatki reprezentacyjne zostaną wyłączone z kosztów uzyskania przychodów.
Reprezentacja bez odliczenia
Obecnie nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, kosztów reprezentacji i reklamy w części przekraczającej 0,25 proc. przychodu, chyba że reklama jest prowadzona w środkach masowego przekazu lub publicznie w inny sposób. Po zmianie tego przepisu do kosztów podatkowych nie będzie można zaliczyć tylko kosztów reprezentacji (ale wszystkich), w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Oznacza to, że zniesiony został limit przy zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów i od nowego roku w żadnym przypadku nie zaliczymy do nich wydatków na reprezentację. Kosztem natomiast będą wydatki związane z reklamą, i to w całości. Szczególnie będzie to miało znaczenie w odniesieniu do nowej definicji kosztów, zgodnie z którą kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT.
 PRZYKŁAD 1 W 2006 roku z odliczeniem Przedsiębiorca z okazji 10-lecia swojej firmy zorganizował w 2006 roku bankiet, na który zaprosił wybranych kontrahentów z branży oraz przedstawicieli mediów. Jednocześnie z okazji imprezy firmowej pokazano nowy produkt, który ma wejść na rynek od 2007 roku. Na koszt bankietu składały się wydatki na usługi gastronomiczne oraz kateringowe. W koszty działalności 2006 roku przedsiębiorca będzie mógł zaliczyć koszty zorganizowania bankietu jako wydatki na reprezentację, ale tylko do limitu 0,25 proc. przychodu.
 PRZYKŁAD 2 W 2007 roku bez odliczenia Przedsiębiorca zorganizował w 2007 roku spotkanie biznesowe z klientem, z którym prowadzi negocjacje na sprzedaż dużej ilości towarów handlowych. W tym celu wynajął stolik w restauracji i podczas kolacji sfinalizował zawarcie umowy. W skład kolacji wchodziły napoje alkoholowe oraz dania główne i przekąski. Wydatków tych jednak nie będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w 2007 roku jako kosztów reprezentacji, gdyż ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu na przyszły rok wyraźnie wyłącza tego typu wydatki z kosztów.
Wydatki z dochodów wolnych
Z kosztów uzyskania przychodów będą wyłączone wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane z dochodów zwolnionych z PIT, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47c, 47d, 116 oraz 122. Oznacza to, że wydatki sfinansowane z dochodów pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji UE i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy, nie będą stanowiły kosztów podatkowych. Wyłączenie z kosztów dotyczy też wydatków sfinansowanych z: • dotacji z budżetu państwa otrzymanych na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Specjalnego Przedakcesyjnego Programu na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (SAPARD), • kwot otrzymanych od agencji rządowych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa, • dotacji, subwencji, dopłat i innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych, otrzymanych na cele związane z działalnością rolniczą z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, od agencji rządowych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, • dopłat bezpośrednie stosowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.
CO STANOWI REPREZENTACJĘ FIRMY Za koszty reprezentacji ponoszone przez przedsiębiorcę uznaje się np. koszty uczestnictwa w imprezach charytatywnych i innych imprezach tego typu oraz koszty koktajlu, kolacji, programu artystycznego, noclegów dla uczestników, gości, dziennikarzy wchodzących w skład imprezy organizowanej w celu zaprezentowania nowego produktu.
W 2007 roku do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorca nadal nie zaliczy sfinansowanych wydatków z dochodów zwolnionych, które stanowią wkład własny podmiotu publicznego, otrzymany przez partnera prywatnego i przeznaczony na cele określone w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym. Jednak do kosztów uzyskania będzie można zaliczyć wydatki sfinansowane ze środków stanowiących zwrot wydatków poniesionych na realizację zadania publicznego lub przedsięwzięcia będącego przedmiotem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym przez partnera prywatnego lub za jego pośrednictwem, gdyż nie korzystają one ze zwolnienia z PIT.
KOMU PRZYSŁUGUJĄ DOTACJE Z BUDŻETÓW SAMORZĄDOWYCH Z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, jak również innym podmiotom (o ile tak stanowią odrębne przepisy), niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku (dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki).
Nowe zwolnienie
Od przyszłego roku z kosztów uzyskania przychodów będą wyłączone wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane z dochodów zwolnionych z PIT, o których mowa w art. 21 ust. 129 ustawy o PIT, czyli tych, które zostały dodane nowelizacją ustawy. Nowe zwolnienie dotyczy dotacji, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymanych z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Oznacza to, że krąg podatników zwolnionych z podatku, którym przyznano dotacje z budżetu państwa lub budżetów samorządowych, zostanie od przyszłego roku poszerzony. Jednocześnie zostanie też rozszerzony zakres wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów zwolnionych, które nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów.
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA Dotacjami są wydatki budżetu państwa przeznaczone m.in. na: • finansowanie lub dofinansowanie: zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, ustawowo określonych zadań, w tym zadań z zakresu mecenatu państwa nad kulturą, realizowanych przez jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego, bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym, kosztów realizacji inwestycji (dotacje celowe), • dofinansowanie działalności bieżącej ustawowo wskazanego podmiotu (dotacje podmiotowe), • dopłaty do określonych rodzajów wyrobów lub usług, kalkulowanych według stawek jednostkowych (dotacje przedmiotowe), • dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, • pierwsze wyposażenie w środki obrotowe nowo tworzonych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych.
Koszty walut obcych
Od nowego roku zmienią się sposoby ustalania różnic kursowych i zaliczania ich do kosztów. Dlatego też wykreślono z ustawy o PIT przepis, który stanowił, że koszty z tytułu różnic kursowych od własnych środków lub wartości pieniężnych w walutach obcych ustala się jako różnicę między wartością tych środków obliczoną przy zastosowaniu kursu sprzedaży walut z dnia faktycznej zapłaty oraz kursu kupna walut z dnia ich otrzymania albo kursu sprzedaży z dnia nabycia walut, ogłaszanego przez bank, z którego usług korzystał podatnik. Określono natomiast, że koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.