Uniknąć błędów

Krzysztof J. Musiał uważa, że skutkiem wejścia w życie proponowanych regulacji będzie to, że po ewentualnym umorzeniu postępowania w sprawie bieg terminu przedawnienia zostanie odwieszony, ale podatnik zostanie ukarany odroczeniem wygaśnięcia zobowiązania wobec fiskusa nie za to, że popełnił czyn zabroniony, ale za to, że zostało wszczęte jakieś postępowanie, które potem umorzono.

Podkreśla, że zarówno Senat, jak i MF w ogóle nie zastanawiają nad tym, co się stanie w sytuacji, gdy danej osobie zostały postawione zarzuty, ale zostanie ona uniewinniona przez sąd. Dlatego aby zrealizować cel wyroku TK, zawieszenie przedawnienia powinno być uzależnione tylko od przedstawienia zarzutów danej osobie. Jeśli zaś podatnik zostałby uniewinniony przez sąd, to urząd powinien traktować przedawnienie jego zobowiązania, tak jakby w ogóle nigdy do zawieszenia nie doszło.

Obecna praktyka

Obecnie wskutek wyroku TK urzędy skarbowe zaczęły hurtowo informować podatników o wszczęciu postępowania w sprawie – aby nastąpiło skuteczne zawieszenie biegu terminu przedawnienia. Takie zalecenia służbom podatkowym dał minister finansów w interpretacji ogólnej z 2 października 2012 r. (nr PK4/8012/239/AAN/12/1804), która ma obowiązywać do czasu koniecznej zmiany przepisów.

Wojciech Serafiński uważa, że interpretacja jest wadliwa. Tłumaczy, że przecież TK uznał przepis dotyczący zawieszenia za niekonstytucyjny, a więc nie ma on mocy obowiązującej, a nowego jeszcze nie uchwalono.

Andrzej Ossowski obawia się, że jeśli parlament przyjmie rozwiązanie w proponowanym kształcie, to urzędy również będą hurtowo wysyłać powiadomienia o zawieszeniu terminu przedawnienia.

Ważne

Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Termin przedawnienia może ulec przedłużeniu na skutek zaistnienia okoliczności powodujących zawieszenie lub przerwanie jego biegu