Procedura marży

Kolejnym, szczególnym oznaczeniem, które pojawi się na fakturach podatkowych, jest wyrażenie „procedura marży dla biur podróży”. Będą je musieli stosować podatnicy świadczący usługi turystyczne, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża.

Sprzedaż marżą opodatkowują również sprzedawcy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków. Zgodnie z par. 1 pkt 3 rozporządzenia zmieniającego (a więc zgodnie z nowym brzmieniem par. 5 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia ws. faktur) w przypadku dostawy takich towarów na fakturze muszą się pojawić odpowiednio wyrazy: „procedura marży – towary używane”, „procedura marży – dzieła sztuki” lub „procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki”.

Obowiązek stosowania szczególnego oznaczenia faktur przewidziano też w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej (czyli w Polsce – VAT) lub podatku o podobnym charakterze (np. w Polsce – akcyza) jest nabywca towaru lub usługi. Dotyczy to przykładowo sprzedaży złomu. Nabywca stosujący mechanizm odwrotnego obciążenia (reverse charge) będzie musiał na fakturze stosować zwrot „odwrotne obciążenie”.

W przypadku umieszczenia na fakturze towarów lub usług zwolnionych trzeba będzie podać przepis ustawy albo rozporządzenia, który przewiduje takie zwolnienie. Podobnie trzeba będzie wskazać przepis dyrektywy lub innego odesłania wskazującego na to, że dostawa towaru lub świadczenie usług są zwolnione z VAT.

Z kolei w przypadku faktury dokumentującej sprzedaż paliw do samochodu nie trzeba będzie już podawać jego numeru rejestracyjnego.

Bogdan Zatorski zaznacza, że wymienione zmiany w nazewnictwie oraz zakresie faktur oznaczają ujednolicenie nazw stosowanych na fakturach w Unii Europejskiej. Zwraca jednak uwagę, że dotychczas faktury pro forma różniły się od faktur VAT jedynie nagłówkiem. Po zmianach fakturę pro forma można by uznać za fakturę.

– Rozwiązaniem będzie nie umieszczenie na fakturze pro forma kwoty VAT oraz podziału na netto i brutto, lecz podanie jedynie wartości brutto – mówi Zatorski. Dodatkowo, podatnik będzie mógł umieścić informację, że nie jest to faktura w rozumieniu ustawy o VAT.

Faktury uproszczone

Nowością jest wprowadzenie faktur uproszczonych, a więc zawierających mniej danych. Będzie je można wystawiać jedynie w przypadku transakcji o wartości nieprzekraczającej 450 zł lub 100 euro. Decyzja jednak należy do podatnika. Nie będzie bowiem obowiązku stosowania takich faktur. Sprzedaż do 450 zł podatnicy będą mogli nadal dokumentować fakturami, w których będą podane wszystkie dane.

Faktura uproszczona różni się od zwykłej tym, że nie trzeba będzie na niej podawać wszystkich danych. Jeśli sprzedaż jest opodatkowana jedną stawką VAT, trzeba będzie podać na niej następujące dane: datę wystawienia, jako dane identyfikacyjne sprzedawcy tylko NIP, nazwę towaru lub usługi, kwotę podatku oraz kwotę należności (bez wyszczególniania stawki VAT).

– Gdy sprzedaż będzie opodatkowana różnymi stawkami, faktura uproszczona będzie się różniła od zwykłej jedynie tym, że nie trzeba będzie na niej podawać nazwy i danych adresowych nabywcy – wyjaśnia Renata Kotecka, analityk biznesowy Sage. Jej zdaniem faktury uproszczone mogą być dobrym rozwiązaniem np. dla stacji benzynowych czy restauracji.

Terminy i faktury zbiorcze

Nowe przepisy upraszczają również i porządkują terminy wystawienia faktury. Nie zmieni się dotychczasowa zasada, zgodnie z którą fakturę trzeba wystawić najpóźniej 7. dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi (zasada ta zmieni się dopiero od 1 stycznia 2014 r. na mocy nowelizacji ustawy o VAT).

Istotną nowością jest jednak możliwość wystawiania faktur zbiorczych. Mają one dokumentować transakcje dokonane w tym samym miesiącu. Fakturę zbiorczą trzeba więc będzie wystawić najpóźniej ostatniego dnia miesiąca.

Kolejną nowością będzie wydłużenie terminu na wystawienie faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT). W takim przypadku dokument trzeba będzie wystawić do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano WDT.

Nie zmienią się za to wymogi dotyczące faktur korygujących, z drobnym, choć korzystnym dla podatników wyjątkiem. W przypadku pomyłki na fakturze polegającej na błędnym podaniu ceny, stawki, kwoty podatku lub jakiejkolwiek innej pozycji na fakturze korygującej wystarczy podać prawidłowe wielkości. Obecnie trzeba wyszczególniać również pozycje i kwoty błędnie wskazane w fakturze korygowanej.

Faktury wewnętrzne

Zasady wystawiania faktur wewnętrznych zostały określone w art. 106 ust. 7 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Likwidacja tego rodzaju faktur nastąpi dopiero od 1 stycznia 2014 r. na mocy nowelizacji ustawy o VAT.

Projekt rozporządzenia w sprawie faktur przewiduje jedynie uproszczenie zasad ich wystawiania. Przykładowo w przypadku nieodpłatnego przekazania towarów, gdy brak jest konkretnego nabywcy (np. przekazujemy upominek firmowy nieznanej osobie), na fakturze wewnętrznej nie trzeba będzie podawać danych tego nabywcy oraz kwoty należnej z tytułu przekazania towaru.

Oznacza to, że do 31 grudnia 2013 r. podatnicy muszą wystawiać faktury wewnętrzne.

Inne zmiany

Z projektu rozporządzenia wynika, że faktury będą mogli wystawiać również zarejestrowani podatnicy zwolnieni z VAT. Obecnie mogą oni wystawiać rachunki na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.). Po zmianach będą mogli zdecydować, czy wystawiać faktury na zasadach określonych w rozporządzeniu o fakturach, czy rachunki na zasadach określonych w Ordynacji podatkowej.

Podatnicy VAT w dalszym ciągu będą musieli pamiętać o dotychczasowej zasadzie, zgodnie z którą faktury trzeba będzie wystawiać w dwóch egzemplarzach, po jednym dla sprzedawcy i nabywcy. Na fakturach nie będzie jednak trzeba określać, czy jest to oryginał, czy kopia. Jeden egzemplarz zatrzyma sprzedawca, a drugi nabywca. Zmiana ta wynika m.in. z faktu zrównania faktur papierowych i elektronicznych. W przypadku tych ostatnich trudno mówić o oryginale i kopii.

Bardzo ważną zmianą jest wprowadzenie kontroli biznesowych. Szczegółowe omówienie tej zasady znajduje się na str. 2. Podatnik wystawiający fakturę będzie musiał zapewnić jej autentyczność pochodzenia i integralność treści. Zdaniem ekspertów podatkowych oznacza to konieczność przyjęcia w każdej firmie regulaminu fakturowego lub po prostu zasad fakturowania.

Podatnicy będą mieli obowiązek zapewnienia fakturom papierowym i elektronicznym autentyczności pochodzenia, integralności oraz czytelności

Partner cyklu