Pełnoletnie osoby uczące się w szkole lub w szkole wyższej, które mają dziecko, mogą otrzymywać świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (FA). O niezgodności z konstytucją art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy z 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. z 2009 r. nr 1, poz. 7 z późn. zm.), który wykluczał przyznanie tym osobom świadczeń, orzekł 23 listopada 2010 r. Trybunał Konstytucyjny (sygn. akt K 5/10).

Taki wyrok TK umożliwia też osobom, którym wcześniej gmina odmówiła przyznania świadczeń, wypłatę zaległych pieniędzy. Zgodnie z art. 145a kodeksu postępowania administracyjnego mogą one złożyć skargę o wznowienie postępowania w terminie miesiąca od opublikowania sentencji wyroku w Dzienniku Ustaw. Jeżeli jednak spóźnią się ze złożeniem wniosku chociażby o jeden dzień, nie będą mogły domagać się pieniędzy z FA. Dlatego część gmin, mimo że nie mają takiego obowiązku, będzie zawiadamiać uczące się matki o przysługującym im prawie.

– Część osób może nie wiedzieć, że zmieniło się prawo lub że mają możliwość wznowienia postępowania, my natomiast nie możemy z urzędu zmienić poprzedniej decyzji – mówi Regina Politowicz, dyrektor wydziału świadczeń społecznych Urzędu Miasta w Bydgoszczy.

W sytuacji gdy spełnione zostaną pozostałe warunki przyznania świadczeń z FA, np. kryterium dochodowe, gmina przyzna uczącym się matkom zaległe pieniądze. Ponieważ świadczenia z funduszu są przyznawane na czas trwania tzw. okresu świadczeniowego, który trwa od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego, za taki czas rodzic otrzyma zaległe wsparcie

– Do tej pory świadczenia z FA były wypłacane przez dwa pełne okresy świadczeniowe, jeżeli więc ucząca się matka składała wniosek tylko w jednym z nich, tylko za ten okres otrzyma świadczenia – tłumaczy Natalia Siekierka, zastępca kierownika działu świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wrocławiu.

O zaległe pieniądze mogą się też ubiegać osoby, którym obecnie już świadczenia nie przysługują, bo np. zrezygnowały ze szkoły lub skończyły 25 lat.

– Przy wznawianiu postępowania brany jest pod uwagę stan faktyczny występujący w momencie składania wniosku – mówi Marzena Szuleta, kierownik biura świadczeń rodzinnych UM w Kaliszu.

O zaległe świadczenia z FA nie będą natomiast mogły się ubiegać osoby, które w ogóle zrezygnowały ze składania wniosku, kiedy dowiedziały się, że posiadanie dziecka wyklucza przyznanie wsparcia. Gmina nie ma bowiem wtedy podstawy do wznawiania postępowania.

– Jeżeli taka osoba zgłosi się do nas już po wyroku TK, otrzyma świadczenia począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z wymaganą dokumentacją, do końca okresu świadczeniowego – mówi Natalia Siekierka.

Dodaje, że w związku z różnymi wyrokami TK osoby ubiegające się o świadczenia powinny składać wnioski, bo nawet jeśli otrzymają decyzję odmowną, to po ewentualnej zmianie przepisów mogą otrzymać zaległe pieniądze.

327,2 tys. osób uprawnionych otrzymuje świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

500 zł wynosi maksymalna wysokość świadczenia z FA