Rząd zgodził się na zmianę sposobu ustalania stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.
Rada Ministrów przyjęła wczoraj część założeń do projektu zmian w Ordynacji podatkowej. Do najważniejszych planowanych zmian należy podwyższenie stawki odsetek od zaległości podatkowych. Wzrost stawki odsetek za zwłokę ma zapewnić zwiększenie wpływów do budżetu państwa i samorządów. Obecnie odsetki od zaległości wynoszą 200 proc. podstawowej stopy kredytu lombardowego, ogłaszanej przez NBP. Po zmianach stawka odsetek będzie wynosiła 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego powiększonej o 2 punkty procentowe i nie będzie mogła być niższa niż 8 proc.
Z założeń nowelizacji wynika też m.in. ograniczenie możliwości udzielania ulg w spłacie stanowiących pomoc publiczną na szkolenia, na zatrudnienie i pomoc regionalną. Pomoc taka będzie udzielana jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jako pomoc indywidualna zgodna z programami rządowymi lub samorządowymi albo udzielana w ramach programów pomocowych określonych w odrębnych przepisach (w drodze indywidualnej notyfikacji).
Wśród przyjętych założeń nie znalazły się na razie rozwiązania mające na celu ograniczenie szarej strefy w handlu internetowym. Miały one umożliwić organom podatkowym uzyskiwanie informacji o podmiotach, co do których istnieje podejrzenie prowadzenia w internecie nieujawnionej lub nieopodatkowanej działalności gospodarczej.