Zmiana prawa W 2008 roku zostaną zlikwidowane rachunki dochodów własnych urzędów skarbowych. Środki finansowe dotychczas kierowane na te rachunki zostaną wprowadzone do systemu budżetowego.
Zdaniem pracowników skarbówki, planowana w 2008 roku likwidacja tzw. dochodów własnych urzędów skarbowych w ramach reformy finansów publicznych spowoduje brak środków na finansowanie wynagrodzeń prowizyjnych dla pracowników egzekucji. Urzędnicy wystąpili więc pod koniec czerwca 2007 r. do Ministerstwa Finansów z prośbą o wyjaśnienie, jak resort zamierza zrekompensować utratę tych wynagrodzeń.
W piśmie z początku sierpnia (nr AP9-066-2/ASU/07/4532) resort wyjaśnił, że projekty ustawy o finansach publicznych oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych zakładają z dniem 30 czerwca 2008 r. likwidację rachunku dochodów własnych. Do 30 czerwca 2008 r. będą mogły funkcjonować wydzielone rachunki dochodów własnych, a kierownicy jednostek budżetowych gromadzących dochody własne, będą prowadzić w tym okresie egzekucję należności i regulować zobowiązania. Po tym terminie, nieściągnięte należności i nieuregulowane zobowiązania przejmie jednostka budżetowa, a pozostałe środki będą odprowadzone na rachunek pomocniczy państwowej jednostki budżetowej. Środki pieniężne przekazane na rachunek pomocniczy będą mogły być wykorzystane na dotychczasowe cele do 31 grudnia 2008 r.
Ponadto - jak zapewnia resort finansów - w ramach reformy finansów publicznych przewidziano regulacje zabezpieczające finansowanie zadań przejętych do realizacji przez jednostki budżetowe i motywujące do podejmowania tych zadań. W przypadku jednostek budżetowych wykonujących zadania dotychczas finansowane ze środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych mogą zostać zwiększone wydatki w skali odpowiadającej przyrostowi uzyskiwanych dochodów. W okresie przejściowym, w latach 2008-2010 na omawiane wydatki w budżecie państwa zostanie utworzona rezerwa celowa w wysokości odpowiadającej planowanemu wzrostowi dochodów
EWA MATYSZEWSKA