Kontrola osób i firm

Marta Pantak zwraca uwagę, że tryb postępowania wobec osób fizycznych i firm jest identyczny. W praktyce jednak postępowanie wobec firm jest łatwiejsze, ponieważ zazwyczaj wiadomo, gdzie działa firma i jak do niej dotrzeć. Jarosław Kapsa dodaje, że w przypadku osób fizycznych kontrola najczęściej dotyczy rozbieżności w informacji o podstawie opodatkowania budynków mieszkalnych. Trudniejszą rzeczą dla urzędu jest korygowanie wartości budowli wykorzystywanych przez firmy, ponieważ podatek naliczany jest od ich wartości.

- Przy kontroli sprawdzający muszą sięgać do ewidencji księgowej środków trwałych lub do innych dokumentów pozwalających oszacować wartość - wyjaśnia Jarosław Kapsa.

Niezgodność danych

Jak tłumaczy Marta Pantak, w sytuacji gdy dane zadeklarowane przez podatnika nie zgadzają się z danymi w katastrze miejskim, może on spodziewać się wezwania z urzędu w celu weryfikacji danych lub kontroli podatkowej. Urząd będzie chciał sprawdzić, dlaczego powstała różnica. Jeśli na wezwanie urzędu podatnik się nie stawi i nie złoży wyjaśnień, to miasto będzie chciało przeprowadzić u niego kontrolę.

Sankcje za błędy

Danuta Kamińska wyjaśnia, że podanie błędnych danych obwarowane jest sankcją uregulowania podatku za okres do pięciu lat wstecz wraz z odsetkami podatkowymi. Jeśli podatnik korzysta ze zwolnienia podatkowego i poda błędne dane, straci prawo do zwolnienia.

- W art. 54 kodeksu karnego skarbowego, kto uchyla się od opodatkowania, nie ujawnia organowi podatkowemu przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie - ostrzega Danuta Kamińska.

14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego ma osoba fizyczna na złożenie informacji o nieruchomościach