Rozmawiamy z Marcinem Sobieszkiem, doradcą podatkowym, Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Jaki poziom opodatkowania jest na Ukrainie?

Nowy kodeks podatkowy, regulujący m.in. zasady opodatkowania działalności prowadzonej na Ukrainie, wszedł w życie 1 stycznia 2011 r. Stawka podatku dochodowego została określona na poziomie 16 proc. Będzie ona obowiązywać od 2014 roku (w 2011 roku – 23 proc., w 2012 – 21 proc., w 2013 – 19 proc., w 2014 r. – 16 proc). Dodatkowo przewidzianych jest wiele czasowo obowiązujących zwolnień przedmiotowych. Z uwagi na zakres prowadzonej działalności, również przy spełnieniu określonych warunków odnośnie do wysokości przychodu, liczby zatrudnionych pracowników itp..

Jak opodatkowany jest zysk transferowany z Ukrainy do Polski?

Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów podatkowych zyski wypracowane na Ukrainie i transferowane w dalszej kolejności do spółki kapitałowej posiadającej siedzibę na terytorium Polski obciążone są:

podatkiem dochodowym na poziomie spółki ukraińskiej;

● podatkiem od dywidendy pobieranym przez spółkę ukraińską w maksymalnej wysokości 5 proc. (przy założeniu posiadania min. 25 proc. udziałów w kapitale spółki wypłacającej dywidendę) zgodnie z postanowieniami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Ukrainą;

● podatkiem dochodowym na poziomie polskiej spółki kapitałowej z możliwością zaliczenia pobranego przez spółkę ukraińską podatku od dywidendy oraz ewentualnie części podatku od zysku, z którego została wypłacona dywidenda.

Czy można zastosować jakiś sposób optymalizacji podatkowej?

Sposobem na optymalizację przy transferze dochodów z Ukrainy do Polski jest włączenie w strukturę kapitałową spółki cypryjskiej. Wówczas będą mogły zostać osiągnięte korzyści w zakresie:

● możliwości stosowania korzystnych postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Ukrainą a Cyprem, która nie przewiduje opodatkowania dywidendy w tzw. państwie źródła (tj. państwie, z którego wypłacana jest dywidenda, tu: Ukraina);

● braku opodatkowania otrzymanej dywidendy przez spółkę cypryjską zgodnie z uregulowaniami wewnętrznego prawa Republiki Cypryjskiej;

● zwolnienia z opodatkowania dywidendy wypłacanej przez spółkę cypryjską (spółka podlegająca na Cyprze nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) na rzecz polskiej spółki kapitałowej zarówno przy wypłacie, jak i przy otrzymaniu dywidendy.

Jaki zysk powstanie przy zastosowaniu tego mechanizmu?

Symulacja liczbowa w konkretnym przypadku może pokazać, że przy porównywaniu obciążeń podatkowych zarówno na poziomie polskiej spółki kapitałowej, jak również na poziomie jej wspólników, jest ono o kilka procent mniejsze w wariancie transferu zysków za pośrednictwem spółki cypryjskiej.

Czy jeszcze większe korzyści podatkowe włączenia w strukturę kapitałową spółki cypryjskiej mogłyby zostać osiągnięte, gdyby poszczególni udziałowcy spółki ukraińskiej w obecnej sytuacji nie posiadali min. 75 proc. udziałów w kapitale spółki ukraińskiej?

To prawda. Wówczas nie byłoby możliwe zastosowanie tzw. zaliczenia pośredniego. W takiej sytuacji obciążenie podatkowe dywidendy na poziomie polskiej spółki istotnie wzrośnie, ponieważ będzie możliwe zaliczenie podatku jedynie w wysokości podatku zapłaconego przy wypłacie dywidendy na Ukrainie (5 proc.).