Prawidłowe przeliczenie zagranicznych przychodów na złotówki nie jest skomplikowane, choć należy być ostrożnym, gdyż przepisy podatkowe nie wskazują w tym zakresie jednolitego rozwiązania.

Podatnik przeliczający swoje zagraniczne przychody na złotówki powinien wiedzieć o dwóch generalnych zasadach. Po pierwsze, w sytuacji, w której korzysta z usług banku, tj. posiada rachunek bankowy, i bank ten ogłasza kursy dzienne walut, to do przychodów z zagranicy powinien zastosować kurs kupna waluty ogłoszony przez bank i obowiązujący w dniu otrzymania wynagrodzenia, lub też postawienia do jego dyspozycji. Po drugie, w każdej innej sytuacji podatnik taki powinien zastosować kurs średni waluty, w której otrzymuje wynagrodzenie, ogłoszony przez Narodowy Bank Polski i obowiązujący w dniu roboczym poprzedzającym dzień uzyskania przychodów.

Obie zasady dotyczą nie tylko przychodów z pracy, ale również przychodów o charakterze biernym, jak odsetki i dywidendy, czy też inne dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Natomiast w przypadku przedsiębiorców zastosowanie ma jedynie zasada druga.