Zmiana prawa

● Nowa ustawa o biegłych rewidentach, która została podpisana przez prezydenta, daje możliwość przeprowadzania kontroli biegłych i firm audytorskich przez pracowników Departamentu Rachunkowości Ministerstwa Finansów. Czy są oni do tego przygotowani?

– Pracownicy tego departamentu dysponują należytą wiedzą i umiejętnościami potrzebnymi do przeprowadzania kontroli. Wielu z nich posiada tytuł biegłego rewidenta. Ministerstwo jeszcze na etapie uzgadniania projektu ustawy przeprowadziło analizę potrzeb etatowych, zmierzającą do zwiększenia obsady pracowników z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Na realizację zadań z ustawy przeznaczono 10 etatów, a docelowo ich liczba ma być zwiększona do 20. Zarządzeniem nr 18/DR/2009 dyrektora generalnego Ministerstwa Finansów z 6 maja 2009 r., zmieniającym zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Departamentu Rachunkowości, w celu wzmocnienia rangi realizowanych zadań nastąpiło przekształcenie Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Rewizji Finansowej i Nadzoru nad Wykonywaniem Zawodu Biegłego Rewidenta w Wydział ds. Rewizji Finansowej i Nadzoru nad Wykonywaniem Zawodu Biegłego Rewidenta.

● Resort szuka więc nowych pracowników?

– Ograniczenie w roku 2009 wydatków na wynagrodzenia dla pracowników spowodowało czasowe wstrzymanie naborów, co spowolniło proces uzupełniania składu osobowego wydziału. Obecnie w wydziale są zatrudnione cztery osoby. W trakcie realizacji jest wniosek dyrektora Departamentu Rachunkowości o przeniesienie pracownika na stanowisko naczelnika wydziału. Przygotowano i zatwierdzono opisy stanowisk pracy zgodnie z warunkami określonymi w zarządzeniu nr 81 Prezesa Rady Ministrów z 1 sierpnia 2007 r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy. W najbliższym czasie departament zostanie wzmocniony o dwie osoby.