Jednym ze sposobów na obniżenie zaliczki na podatek dochodowy płaconej w podwójnej wysokości do 20 grudnia jest zakup w listopadzie środków trwałych. Co więcej korzyść z tego tytułu będzie większa niż zakup towarów handlowych na zapas. Związane jest to z tym, że środków trwałych nie uwzględnia się w remanencie, który służy dla prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów do wyliczenia dochodu na koniec roku podatkowego i rozliczanego do końca kwietnia następnego roku.

Szczególnie korzystne jest zakupienie środków trwałych przez małych przedsiębiorców (których przychód ze sprzedaży wraz z VAT za 2007 rok nie przekroczył 3 014 000 zł) oraz przedsiębiorców rozpoczynających działalność. Mogą oni wliczyć w 2008 roku jednorazowo w koszty wydatki na zakup tych środków do wysokości 188 tys. zł.

Podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 klasyfikacji środków trwałych (z wyłączeniem samochodów osobowych), w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 tys. euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. Podatnicy mogą dokonać odliczenia nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Należy zwrócić uwagę, że nie każdy zakup skorzysta z jednorazowej amortyzacji. Dotyczy to tylko określonych środków trwałych z grupy 3-8 klasyfikacji środków trwałych, czyli np. samochodów ciężarowych. Ponadto nie mogą wliczyć jednorazowo w koszty całości zakupu środków trwałych podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej, którzy w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadzili działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej lub działalność taką prowadził małżonek tych osób, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

188 tys. zł wynosi w 2008 roku maksymalna kwota, jaką można odliczyć w ramach jednorazowej amortyzacji