Po pierwsze, zapowiedź premiera podniesienia składki na ubezpieczenie rentowe oznacza dla większości z nich zwiększenie kosztów wynagrodzeń. Po drugie, podobny skutek – choć już nie tak automatycznie – mogą dla nich wynikać z rozstrzygnięcia przez NSA w kwestii opodatkowania niektórych świadczeń pracowniczych.

Ta ostatnia kwestia to konsekwencja omawianego wielokrotnie na łamach „DGP” opodatkowania prywatnej opieki medycznej, która doczekała się uchwały wydanej przez pełny skład NSA w październiku tego roku. Jak można było się spodziewać, sądy orzekające w sprawach dotyczących innych świadczeń pracowniczych skorzystały z argumentacji NSA użytej dla abonamentów medycznych.

Tak np. stało się w odniesieniu do imprez integracyjnych. W tym przypadku NSA wydał negatywne dla przedsiębiorców i ich pracowników orzeczenie, wskazujące na konieczność opodatkowania takiego świadczenia. W wyroku z 2 grudnia 2011 r. (sygn. akt II FSK 1017/10), sąd stwierdził, że sposób ustalenia wysokości kwoty obciążającej spółkę (pracodawcę) z tytułu organizacji imprezy integracyjnej nie ma znaczenia dla możliwości ustalenia wysokości świadczenia przypadającego na pracownika biorącego udział w tego typu imprezie. Istotne jest to, czy spotkania mają na celu szkolenie, czy jedynie integrację. W tym drugim przypadku przedsiębiorca – płatnik jest zobowiązany do poboru podatku. Inaczej wskazał NSA w odniesieniu do sytuacji, w której pracodawca ponosi opłaty związane z dojazdem pracowników do pracy na podstawie umowy zawartej z przewoźnikiem, a opłata za przejazd jest ustalana ryczałtowo bez względu na liczbę osób korzystających ze świadczenia. W wyroku z 6 października 2011 r. (sygn. akt II FSK 697/10) NSA wskazał, że brak podstaw do ustalenia przychodu dla pracownika.