1 Ustal, kiedy dotacja stanowi przychód podlegający opodatkowaniu PIT

Przychodem z działalności gospodarczej są m.in. dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i praw-nych, od których, zgodnie z art. 22a – 22o ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Oznacza to, że ustawodawca różnicuje skutki podatkowe otrzymanych dotacji i innych nieodpłatnych świadczeń w zależności od celu, na jaki zostały one przeznaczone.

I tak dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na cele inne niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych zaliczane są do przychodów z działalności gospodarczej.

Natomiast takie same świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków poniesionych przez podatnika na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których do- konuje się odpisów amortyzacyjnych nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak rozliczyć dotację na zakup środka trwałego.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz DWIE pozostałe porady.