Do końca 2010 roku obowiązywała zasada, zgodnie z którą miejscem opodatkowania VAT usług w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki oraz podobnych usług, takich jak targi i wystawy oraz usług pomocniczych do tych usług, w tym świadczenia usług przez organizatorów usług w tych dziedzinach, było miejsce, gdzie usługi te były faktycznie świadczone. Przykładowo, miejscem świadczenia usługi organizacji konferencji było to państwo, w którym odbywała się konferencja.

Ta zasada wciąż obowiązuje, gdy wymienione usługi świadczone są na rzecz podmiotu nieposiadającego statusu podatnika VAT (tj. takiego, który nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu VAT).

Zmieniły się jednak zasady określania miejsca opodatkowania wspomnianych usług, w przypadku kiedy są one świadczone na rzecz podatnika VAT. Wprowadzona została specyficzna definicja podatnika, za którego należy uważać podmiot prowadzący samodzielnie działalność gospodarczą (co niekoniecznie jest tożsame z rejestracją dla VAT, podatnikiem w rozumieniu tych przepisów jest też np. podmiot prowadzący działalność w państwie, w którym VAT nie jest stosowany).

Co do zasady, wymienione usługi zostały objęte podstawową zasadą określania miejsca świadczenia, tj. opodatkowaniem w miejscu, którym nabywca usługi posiada siedzibę, miejsce zamieszkania lub stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego świadczona jest usługa. Przykładowo, kompleksowa usługa organizacji konferencji w Polsce świadczona na rzecz podatnika niemieckiego będzie opodatkowana w Niemczech.

Wyjątek od tej zasady wprowadzono dla usług wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych związanych z usługami wstępu na te imprezy. Usługi wstępu, nawet jeśli są świadczone na rzecz podatnika, pozostaną opodatkowane w miejscu, w którym te imprezy faktycznie się odbywają.