Mówiąc o zdarzeniach losowych, należy mieć na uwadze, że jest to bardzo ogólna i pojemna kategoria. Utrata towaru może być spowodowana np. jego zagubieniem, kradzieżą czy katastrofami naturalnymi, tj. powodziami czy pożarami. Straty z tytułu utraty towarów mogą zostać zaliczone przez podatnika do kosztów uzyskania przychodów. Jednak zgodnie z praktyką organów podatkowych możliwość ta jest uzależniona od okoliczności zaistnienia straty. Dotyczy ona wyłącznie sytuacji, gdy strata powstała w wyniku niezawinionych działań podatnika, który dołożył należytej staranności w celu jej uniknięcia oraz prawidłowo udokumentował jej zaistnienie. W pewnych przypadkach możliwość zaliczenia strat w towarach do kosztów podatkowych została jednoznacznie wykluczona. Wyłączenie to ma zastosowanie przykładowo w stosunku do strat powstałych w wyniku nieobjętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ubytków wyrobów akcyzowych oraz podatku akcyzowego od tych ubytków.

W świetle najnowszych interpretacji podatkowych także prawo do odliczenia VAT związanego z pozyskaniem utraconych towarów organy uzależniają od okoliczności, czy utrata ta miała charakter zawiniony przez podatnika, czy też powstała z przyczyn od niego niezależnych. W pierwszym przypadku organy nakazują korygowanie dokonanych odliczeń VAT od utraconych towarów.

not. EM