Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, uchylając interpretację indywidualną.

Sprawa dotyczyła wspólników, którzy zamierzali przekształcić spółkę z o.o. w spółkę jawną. Występując o interpretację podatkową, jeden ze wspólników chciał potwierdzenia, że w związku z przeniesieniem kapitału podstawowego i kapitału rezerwowego ze spółki z o.o. do spółki jawnej nie powstaje obowiązek podatkowy w PIT.

Minister finansów z tym się nie zgodził. Uznał, że czynność przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową spowoduje powstanie obowiązku podatkowego, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.). Zyski niepodzielone na dzień tego przekształcenia stanowić będą dochód z udziału w zyskach osób prawnych i podlegać opodatkowaniu 19-proc. PIT. Płatnikiem z tego tytułu będzie spółka powstała w wyniku przekształcenia.

Wspólnik zaskarżył otrzymaną niekorzystną interpretację do sądu i sprawę wygrał. Sąd podzielił jego argumenty, że skoro zyski spółki z o.o. z lat ubiegłych i roku bieżącego zostały lub zostaną przeznaczone na podwyższenie kapitału rezerwowego spółki jawnej i nie podwyższają wartości udziałów wspólników, to nie stanowią źródeł przychodów, o których mowa w art. 17 ust. 1 ani w art. 24 ust. 5 ustawy o PIT. Tym samym nie podlegają opodatkowaniu w chwili przekształcenia.

WSA w Gdańsku uznał, że prawidłowe rozdysponowanie zysku – np. na kapitał zapasowy – powoduje, że nie jest to już zysk niepodzielony w rozumieniu art. 24 ust. 5 ustawy o PIT. Tym samym nie wystąpi przychód z kapitałów pieniężnych.

Wyrok jest nieprawomocny.

DGP przypomina

Wspólnicy mogą podjąć uchwałę o przeznaczeniu zysku i przekształceniu spółki kapitałowej w spółkę osobową

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Gdańsku z 7 sierpnia 2012 r. sygn. akt I SA/Gd 718/12.