Tym samym, niezależnie od prawidłowości samej interpretacji czy wykładni sądu, wyrok sądu wojewódzkiego musiał zostać uchylony.

W rozpatrywanej sprawie spółka spytała, czy dla określenia wartości budynku powinna powołać biegłego, który ustali jej wartość początkową dla potrzeb amortyzacji.

Zgodnie z przepisami ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych – u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału). Zasady te stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących takich kosztów i strat.

Odpisy amortyzacyjne ustalone na podstawie wartości początkowej, o którą pytała spółka w interpretacji, dotyczyły również kosztów uzyskania przychodów. Odpisów dokonują zatem osobno wspólnicy.

Postanowienie NSA o uchyleniu wyroku i odrzuceniu skargi jest prawomocne.

ORZECZNICTWO

Postanowienie NSA z 12 lipca 2012 r. – sygn. akt II FSK 2667/10.