Skarżąca sprzedawała artykuły dostarczane przez kuriera. Firmy kurierskie opodatkowują swoje usługi 23-proc. stawką VAT, a usługi skarżącej są zwolnione z podatku. Sprzedawca do faktury dolicza koszty transportu. W przypadku gdy transport zapewniają firmy, podatnik dolicza 23 proc., a gdy sam wykonuje usługę transportową, stosuje zwolnienie z VAT.

Minister finansów w zaskarżonej interpretacji indywidualnej stwierdził, że podatnik nie może refakturować usług transportowych. Jeśli sprzedaje towary, to wraz z transportem należy je traktować jako świadczenie złożone. Koszt przesyłki trzeba doliczyć od wartości świadczenia głównego i opodatkować jedną stawką.

Sąd przyznał rację organom. Wskazał, że skarżący nie świadczył usługi pocztowej oraz dostawy ściśle z tymi usługami związanej. Jedynie w takim przypadku mógł refakturować usługę transportową jako usługę zwolnioną z VAT. Sąd wyjaśnił, że taka możliwość obecnie dotyczy jedynie poczty, która jest operatorem mającym obowiązek świadczenia powszechnych usług pocztowych.

W sytuacji skarżącego, gdy zobowiązuje się on dostarczyć towar kupującemu do wskazanego przez niego miejsca, dochodzi do świadczenia, które obejmuje również koszty przesłania lub przewozu. Zdaniem sądu, wynika to z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zgodnie z którym podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem z kolei jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna – wyjaśnił sąd – obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą przez podatnika towarów. Wyrok jest nieprawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Bydgoszczy z 24 kwietnia 2012 r., sygn. akt I SA/Bd 192/12