Sąd uzasadniał, że w przypadku podpisania decyzji przez więcej niż jedną upoważnioną osobę jest to uchybienie proceduralne, które powoduje konieczność uchylenia decyzji. Stwierdził bowiem, że zamieszczenie wielu podpisów pod decyzją pozwala przypuszczać, że rozstrzygnięcie zostało podjęte przez organ kolegialny.

W omawianej sprawie pod decyzją organu I instancji obok podpisu działającego z upoważnienia naczelnika urzędu celnego zastępcy naczelnika były również podpisy kierownika referatu akcyzy i gier oraz młodszego eksperta Służby Celnej. Sąd stwierdził, że nawet pogrupowanie podpisów w taki sposób, że można wyodrębnić nazwiska osób oraz wagę tych podpisów, nie zmienia faktu, że doszło do naruszenia przepisów, ponieważ nie pozwalają one podpisać decyzji przez więcej niż jedną osobę.

Pełnomocnik dyrektora izby skarbowej (organu II instancji) tłumaczył, że w praktyce organów podatkowych i celnych zdarza się, że pracownik przygotowujący projekt decyzji podpisuje się pod projektem. Wyrok jest nieprawomocny.

Wyrok WSA w Rzeszowie z 8 grudnia 2011 r., sygn. akt I SA/Rz 714/11.