Sprawa dotyczyła interpretacji podatkowej w zakresie VAT. Wniosek złożyła spółka, która prowadziła sieć sklepów, sprzedając w detalu towary opodatkowane różnymi stawkami VAT.

Spółka, zaskarżając otrzymaną interpretację, zarzuciła, że organ podatkowy wyraził swoje stanowisko wyłącznie na podstawie przepisów prawa krajowego. Treść stanowiska spółki odnosząca się do prawa wspólnotowego i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE nie została poddana analizie i oceniona.

Sąd I instancji uznał, że tak uzasadniona interpretacja nie poddaje się wręcz sądowej kontroli i jako taka musiała zostać wyeliminowana z obrotu prawnego. Według sądu minister finansów błędnie przyjął, że przepisy prawa unijnego w świetle systemu prawa krajowego nie są przepisami podlegającymi interpretacji. O ile w trybie interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego organ nie dokonuje wykładni przepisów prawa unijnego, nie oznacza to, by w tym szczególnym trybie minister mógł pomijać te normy prawne. Stanowisko to poparł również NSA.

Sędzia Roman Wiatrowski podkreślił, że minister, wydając interpretację, powinien zwrócić uwagę na relację prawa krajowego do prawa wspólnotowego. Z orzecznictwa polskich sądów jak i trybunału unijnego wynika, że organy administracji, obok sądów, mają obowiązek przestrzegać zasad pierwszeństwa prawa wspólnotowego wobec prawa krajowego i do odmowy stosowania prawa krajowego niezgodnego z prawem wspólnotowym.

Skoro w postępowaniu organ podatkowy zobowiązany byłby uwzględnić element wspólnotowy, to również w interpretacji podatkowej minister finansów nie może pominąć tych wszystkich okoliczności, które wynikają z przyjętego przez Polskę prawa wspólnotowego. Wyrok jest prawomocny.

Wyrok NSA z 1 grudnia 2011 r., sygn. akt I FSK 1565/11