Rozpoznał on sprawę spółki, która prowadziła działalność na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (SSE). W celu pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną dla zasadniczej działalności spółka pozyskała koncesję na produkcję energii elektrycznej i uzyskała status producenta energii. W związku z produkcją energii ze źródeł odnawialnych spółka uzyskała prawo do obrotu świadectwami pochodzenia energii. Spółka chciała potwierdzić, czy dochód ze zbycia świadectw, uzyskiwanych z tytułu generowania energii na potrzeby procesu produkcji wyrobów strefowych, w ilości proporcjonalnej do ilości wygenerowanej energii elektrycznej zużywanej do produkcji strefowej, podlega zwolnieniu z CIT.

Minister finansów w wydanej interpretacji nie potwierdził tego. Organ uzasadnił, że zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.) zwolnienie podatkowe dla podmiotów działających w SSE obejmuje wyłącznie dochody uzyskane z prowadzonej na terenie strefy działalności określonej w zezwoleniu. A zgodnie z zezwoleniem działalność spółki związana jest z produkcją, handlem i świadczeniem usług w zakresie wyrobów z drewna i papierniczych, a także w zakresie usług informatycznych, rachunkowości, badań i analiz technicznych.

Spółka złożyła skargę do sądu. Według niej działalność w zakresie wytwarzania energii jest ściśle związana z jej działalnością zasadniczą, a wytwarzanie energii koniecznej do podtrzymania procesów produkcyjnych w strefie jest w oczywisty sposób związane z działalnością strefową.

Ani wojewódzki sąd administracyjny, ani NSA, do którego spółka złożyła kasację, nie podzieliły argumentacji spółki.

Sędzia Grażyna Nasierowska podkreśliła, że zwolnienie ustawowe należy stosować w sposób ścisły i tylko działalność precyzyjnie wymieniona w zezwoleniu może być nie opodatkowana. Jeśli więc obrót certyfikatami nie jest w niej wymieniony, to dochód z ich sprzedaży nie może być wolny od podatku. Wyrok jest prawomocny.

Wyrok NSA z 27 października 2011 r., sygn. akt II FSK 753/10.