Sprawa dotyczyła firmy działającej w formie spółki cywilnej, która sprowadzała towary z Chin. Spółka złożyła skargę do sądu, ponieważ jej zdaniem decyzja organu celnego została wydania z naruszeniem procedury. Zarówno sąd pierwszej instancji, jak i NSA oddaliły te skargi. NSA uznał, że na podstawie przepisów o VAT, podmiotem tego podatku są jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a więc również spółki cywilne. To spółka jest stroną postępowania podatkowego, a nie jej wspólnicy. Dlatego działanie organów, które wydały decyzję podatkową bezpośrednio do spółki, jest prawidłowe.

W sprawie spółka zarzuciła również organom, że te za nieprawidłowe uznały płatności spółki na rzecz kontrahenta zagranicznego w formie gotówkowej, co miało wpływ na szczegółową ewidencję transakcji. Według spółki wspólnotowy kodeks celny nie narzuca dokonywania płatności za pośrednictwem banku. W tej kwestii sądy również przyznały rację organom, bowiem spółka nie przedstawiła żadnych dokumentów księgowych potwierdzających zaliczenie wpłat gotówkowych dokonanych przez jej chińskich kontrahentów na poczet konkretnych transakcji. Wyrok jest prawomocny.

Wyrok NSA z 19 października 2011 r., sygn. akt I GSK 619/10