Działalność skarżącej jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy. Nie jest natomiast wpisana na listę placówek niepublicznych podlegających pod system oświaty. Nie uzyskała też akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty dotyczącej przeprowadzanego szkolenia.

Sąd uznał, że podatniczka korzysta ze zwolnienia z VAT, ponieważ organizowane przez nią szkolenia spełniają definicję szkoleń kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit c) ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054), w brzmieniu od 1 stycznia 2011 r.

Zgodnie z tym przepisem zwalnia się usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w całości ze środków publicznych. Przepis ten zastąpił załącznik nr 4 do ustawy o VAT, który istniał przed 1 stycznia 2011 r. Nowe regulacje – jak stwierdził sąd – wprowadzają zwolnienie o szerokim zakresie. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygn. akt I SA/Gd 859/11