NSA podtrzymał korzystną dla podatników linię orzeczniczą wojewódzkich sądów administracyjnych, że aby daną wydzieloną strukturę firmy uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, wystarczające jest wyodrębnienie na poziomie organizacyjnym i finansowym.

W rozpatrywanej sprawie spółka wystąpiła o interpretację podatkową, pytając, czy czynność wniesienia w formie aportu do spółki kapitałowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, tj. wydziału produkcji szyb zespolonych, powoduje powstanie przychodu z tytułu objęcia udziałów w zamian za ten aport. W ocenie spółki taki przychód nie powstanie. Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.) w sposób preferencyjny traktuje właśnie objęcie udziałów w zamian za aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Minister finansów uznał jednak, że wydział produkcji szyb zespolonych spółki nie dysponuje tytułem do lokalu, w którym wykonywana jest produkcja, a zatem nie spełnia warunku wyodrębnienia funkcjonalnego. Brak w składnikach majątkowych wnoszonych w formie aportu nieruchomości czy też tytułu prawnego do nieruchomości (np. umowa dzierżawy) skutkuje tym, że nie jest to zorganizowana część przedsiębiorstwa, a zatem od obejmowanych udziałów spółka ma zapłacić 19-proc. podatek.

Z tym nie zgodziły się sąd pierwszej instancji oraz NSA. Sąd uznał, że nie jest wcale konieczne, aby w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodziła nieruchomość lub też był zapewniony inny tytuł do dysponowania nieruchomością. Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt I FSK 502/10