Firmy startujące w przetargach muszą przedstawiać zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach. Jeśli firma nie ma takiego zaświadczenia, to nie może zostać jej udzielone zamówienie publiczne. W efekcie firma, która występuje do naczelnika urzędu skarbowego o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, musi mieć czyste konto. Jak wynika z wyroku WSA, jeśli postępowanie jest w toku, a więc decyzja stwierdzająca powstanie zaległości podatkowej nie jest ostateczna, to organ podatkowy ma obowiązek wystawić zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Spółka wystąpiła o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, a naczelnik urzędu skarbowego wydał postanowienie odmowne. Jak argumentował, wobec spółki została wydana decyzja określająca zaległość podatkową za 2003 rok. Spółka nie zgodziła się z postanowieniem naczelnika urzędu skarbowego, ponieważ od decyzji dotyczącej zaległości złożyła odwołanie, a więc decyzja nie stała się ostateczna.

Sąd przyznał rację spółce i zwrócił uwagę, że zgodnie z art. 127 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) postępowanie podatkowe jest dwuinstancyjne. Oznacza to, że naczelnik urzędu skarbowego właściwy do wydania zaświadczenia powinien zbadać, czy decyzja określająca zaległość podatkową jest ostateczna. Co więcej, zgodnie z art. 239a Ordynacji decyzja nieostateczna nie podlega wykonaniu, chyba że nadano jej rygor natychmiastowej wykonalności.

Zdaniem sądu zastosowanie znajdzie art. 306e par. 3 Ordynacji, zgodnie z którym nie można odmówić wydania zaświadczenia o niezaleganiu, jeżeli nie jest możliwe zakończenie postępowania dotyczącego zobowiązań podatkowych podatnika przed upływem 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Sygn. akt III SA/Wa 1308/10