Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że decyzje podatkowe należy doręczyć podatnikowi w taki sposób, aby wiedział on, ile ich jest w kopercie. Organ podatkowy nie musi więc doręczać każdej decyzji oddzielnie, w oddzielnych kopertach. Może włożyć np. decyzję określającą wysokość podatku i postanowienie o wszczęciu postępowania podatkowego do jednej koperty. Na zwrotce musi jednak określić, że w kopercie są dwa pisma. Wystarczy więc, że organ podatkowy lub celny poda dwie sygnatury. Nie musi dodatkowo wykazywać, że koperta zawierała dwa pisma.

Jak wyjaśniał pełnomocnik organów celnych (omawiana sprawa dotyczyła skargi na decyzje Izby Celnej w Warszawie) taki sposób doręczeń jest powszechną praktyką stosowaną przez organy celne. Dzięki niej organy oszczędzają na kosztach zakupu kopert i znaczków.

Sąd nie zgodził się z twierdzeniami skarżącego, że postępowanie podatkowe można wszcząć dopiero po wcześniejszym doręczeniu postanowienia o jego wszczęciu podatnikowi.

Przyznał natomiast rację podatnikowi, że decyzja organów celnych zawiera pewne braki w uzasadnieniu, natomiast nie ma to wpływu na rozstrzygnięcie w sprawie.

Wyjaśnijmy, że skarżący przedstawił zarzuty dotyczące uchybień proceduralnych, ale nie kwestionował decyzji merytorycznej. Organ celny ustalił bowiem podatnikowi wysokość VAT do zapłaty od importu samolotów. Podatnik w deklaracji importowej SAD określił cło według stawki 7,7 proc., natomiast VAT do zapłaty w wysokości 0 zł. Organ celny zakwestionował podatek wykazany w dokumencie SAD, gdyż zgodnie z przepisami wartość celna towaru zwiększa podstawę opodatkowania VAT. W efekcie organ celny określił VAT do zapłaty w wysokości ponad 9 tys. zł, czego podatnik nie kwestionował.

Sąd orzekł, że decyzja jest prawidłowa, ponieważ naruszenia proceduralne nie miały wpływu na wynik sprawy. Zgodnie z art. 145 par. 1 ust. 1 lit. c) ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) sąd w przypadku naruszenia przepisów postępowania może uchylić decyzję lub postanowienie pod warunkiem, że mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygn. akt III SA/Wa 677/10