W przypadku gdy spadkobiercą jest małżonek, który miał ze zmarłym małżonkiem wspólność majątkową, to przy umorzeniu jednostek uczestnictwa nabytych w drodze spadkobrania podstawę opodatkowania 19-proc. zryczałtowanym PIT stanowi przychód z umorzenia tych jednostek, pomniejszony w 50 proc. o wydatek na nabycie zakupionych jednostek.

Małżonek zmarłego uczestnika funduszu inwestycyjnego poniósł bowiem wydatek na nabycie 50 proc. jednostek uczestnictwa i taką część można zaliczyć do kosztów. WSA zgodził się też z wyrokiem NSA (sygn. akt II FSK 1623/07), który uznał, że wydatki na nabycie jednostek uczestnictwa w funduszach stają się kosztem tylko w przypadku ich odpłatnego zbycia.

Zbycie jednostek uczestnictwa – wyjaśnił sąd – jest więc zdarzeniem, które może nastąpić w przyszłości. Uprawnienie do zaliczenia do kosztów (w momencie umorzenia jednostek uczestnictwa) wydatków na nabycie jednostek nie powstało w chwili ich nabycia, ani też nie istniało w chwili otwarcia spadku. Zdaniem sądu zbycie jednostek przez spadkobiercę miało charakter następczy, a więc spadkobierca nie otrzymał wraz ze spadkiem praw przysługujących spadkodawcy.

W rezultacie spadkobiercy w momencie umorzenia nie przysługuje prawo do zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków poniesionych na nabycie jednostek przez spadkodawcę. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygn. akt III SA/Wa 259/10