ORZECZENIE

Podatnikiem podatku akcyzowego w przypadku sprzedaży komisowej jest komisant, a nie komitent. Do zapłaty będzie zatem zobowiązany komisant. Będzie on miał również prawo do odliczenia podatku, zgodnie z art. 79 ustawy z 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 29, poz. 257 z późn. zm.). Przepis ten stanowił, że podatnik ma prawo do obniżenia kwoty akcyzy o kwotę akcyzy zapłaconą przy nabyciu wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych, związaną ze sprzedażą opodatkowaną lub zapłaconą od importu. Omawiany wyrok został więc wydany na podstawie poprzedniej ustawy o podatku akcyzowym.

Sąd nie zgodził się z argumentami skarżącej spółki, która twierdziła, że to komitent będzie zobowiązany do zapłaty podatku, i powołał się na orzecznictwo sądów w zakresie opodatkowania umów komisu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zgodził się z twierdzeniem WSA w Poznaniu (sygn. akt I SA/Po 975/08, prawomocny), który stwierdził, że jeżeli sprzedaż samochodu osobowego przed pierwszą jego rejestracją następuje w wyniku realizacji przez komisanta umowy komisu, obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym spoczywa na komisancie. A zatem – jak uznał warszawski sąd – obowiązek zapłaty podatku ciąży na komisancie, a nie komitencie, jak twierdziła skarżąca spółka. Sąd powołał się też na rozstrzygnięcie NSA (sygn. akt I FSK 1526/ 07, prawomocny), w którym sąd uznał, że komisant ma prawo do odliczenia, o którym mowa w art. 79 wskazanej ustawy, na podstawie dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy przez komitenta. Również w innym wyroku (sygn. akt I FSK 1186/06, prawomocny) NSA uznał, że komisant sprzedający na terytorium Polski przed pierwszą rejestracją samochód osobowy komitenta jest podatnikiem podatku akcyzowego, któremu na podstawie art. 79 wskazanej ustawy przysługuje uprawnienie do pomniejszenia podatku akcyzowego należnego od tej sprzedaży o podatek akcyzowy zapłacony na wcześniejszym etapie obrotu przez komitenta.

Sygn. akt III SA/Wa 3204/08, nieprawomocny