ORZECZENIE

Naczelny Sąd Administracyjny odpowiedział na pytanie dotyczące przywrócenia terminu do złożenia odwołania od decyzji podatkowej. Sąd uznał, że niedopełnienie obowiązku jednoczesnego złożenia odwołania i wniosku o przywrócenie terminu do jego złożenia jest tylko brakiem formalnym. Organ podatkowy musi wezwać podatnika do jego usunięcia w terminie siedmiu dni. Powinien też pouczyć stronę, że niedopełnienie tego obowiązku spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Sąd zauważył, że wniosek o przywrócenie terminu pełni funkcję ochronną. Podkreślił również, że czynność ta służy formalnemu połączeniu procedury ubocznej, tj. przywróceniu terminu do wniesienia odwołania z procedurą główną, czyli postępowaniem odwoławczym. Zgodnie z procedurą administracyjną i podatkową jedno podatnie może zawierać więcej niż jedno żądanie. Podatnik może złożyć jednocześnie dwa pisma, ale nie ma przeszkód, żeby we wniosek o przywrócenie terminu włączyć odwołanie. Może być też na odwrót.

W ocenie sądu stanowisko przedstawione w uchwale daje pełniejszą ochronę procesową.

Z pytaniem prawnym wystąpił jeden ze składów NSA, który rozpoznawał skargę kasacyjną organu podatkowego. W sprawie podatnik spóźnił się ze złożeniem odwołania. Składając jednak wniosek o przywrócenie terminu do złożenia odwołania, nie złożył samego odwołania. Organy uznały, że podatnik nie spełnił przesłanek do przywrócenia terminu. Sąd I instancji uwzględnił skargę podatnika. Wskazał, że organ powinien zająć się brakiem formalnym i wezwać podatnika do dołączenia odwołania.

Sygn. akt II FPS 9/08